ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Turkish alphabet

Turkish alphabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ö ਉਚਾਰਨ ö [sv]
 • ü ਉਚਾਰਨ ü [de]
 • ç ਉਚਾਰਨ ç [tr]
 • ş ਉਚਾਰਨ ş [tr]
 • i,İ ਉਚਾਰਨ i,İ [tr]
 • ö,Ö ਉਚਾਰਨ ö,Ö [tr]
 • ü,Ü ਉਚਾਰਨ ü,Ü [tr]
 • ğ,Ğ ਉਚਾਰਨ ğ,Ğ [tr]
 • ş,Ş ਉਚਾਰਨ ş,Ş [tr]
 • u,U ਉਚਾਰਨ u,U [tr]
 • s,S ਉਚਾਰਨ s,S [tr]
 • b,B ਉਚਾਰਨ b,B [tr]
 • c,C ਉਚਾਰਨ c,C [tr]
 • h,H ਉਚਾਰਨ h,H [tr]
 • g,G ਉਚਾਰਨ g,G [tr]
 • t,T ਉਚਾਰਨ t,T [tr]
 • a,A ਉਚਾਰਨ a,A [tr]
 • e,E ਉਚਾਰਨ e,E [tr]
 • p,P ਉਚਾਰਨ p,P [tr]
 • r,R ਉਚਾਰਨ r,R [tr]
 • ç,Ç ਉਚਾਰਨ ç,Ç [tr]
 • o,O ਉਚਾਰਨ o,O [tr]
 • z,Z ਉਚਾਰਨ z,Z [tr]
 • l,L ਉਚਾਰਨ l,L [tr]
 • m,M ਉਚਾਰਨ m,M [tr]
 • v,V ਉਚਾਰਨ v,V [tr]
 • k,K ਉਚਾਰਨ k,K [tr]
 • j,J ਉਚਾਰਨ j,J [tr]
 • d,D ਉਚਾਰਨ d,D [tr]
 • ı,I ਉਚਾਰਨ ı,I [tr]
 • n,N ਉਚਾਰਨ n,N [tr]
 • f,F ਉਚਾਰਨ f,F [tr]
 • y,Y ਉਚਾਰਨ y,Y [tr]