ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

two pronunciations

two pronunciations ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • often ਉਚਾਰਨ often [en]
 • lieutenant ਉਚਾਰਨ lieutenant [en]
 • scone ਉਚਾਰਨ scone [en]
 • minute ਉਚਾਰਨ minute [en]
 • neither ਉਚਾਰਨ neither [en]
 • Nike ਉਚਾਰਨ Nike [en]
 • herb ਉਚਾਰਨ herb [en]
 • paprika ਉਚਾਰਨ paprika [en]
 • tear ਉਚਾਰਨ tear [en]
 • saxophonist ਉਚਾਰਨ saxophonist [en]
 • facet ਉਚਾਰਨ facet [en]
 • Lafayette ਉਚਾਰਨ Lafayette [en]
 • schism ਉਚਾਰਨ schism [en]
 • discount ਉਚਾਰਨ discount [en]
 • reform ਉਚਾਰਨ reform [en]
 • combative ਉਚਾਰਨ combative [en]
 • Areopagitica ਉਚਾਰਨ Areopagitica [en]
 • consoles ਉਚਾਰਨ consoles [fr]
 • seconding ਉਚਾਰਨ seconding [en]