ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Veik sögn

Veik sögn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • benda ਉਚਾਰਨ
  benda [it]
 • virka ਉਚਾਰਨ
  virka [fi]
 • verka ਉਚਾਰਨ
  verka [sv]
 • verja ਉਚਾਰਨ
  verja [es]
 • skrifa ਉਚਾਰਨ
  skrifa [is]
 • veifa ਉਚਾਰਨ
  veifa [is]
 • vænta ਉਚਾਰਨ
  vænta [is]
 • ætla ਉਚਾਰਨ
  ætla [is]
 • æða ਉਚਾਰਨ
  æða [is]
 • vona ਉਚਾਰਨ
  vona [is]
 • vekja ਉਚਾਰਨ
  vekja [fo]
 • þrauka ਉਚਾਰਨ
  þrauka [is]
 • velja ਉਚਾਰਨ
  velja [is]
 • viðra ਉਚਾਰਨ
  viðra [is]
 • þrymja ਉਚਾਰਨ
  þrymja [is]
 • æra ਉਚਾਰਨ
  æra [da]
 • viðurkenna ਉਚਾਰਨ
  viðurkenna [is]
 • versla ਉਚਾਰਨ
  versla [is]
 • þiggja ਉਚਾਰਨ
  þiggja [is]
 • veita ਉਚਾਰਨ
  veita [is]
 • þykja ਉਚਾਰਨ
  þykja [is]
 • þvinga ਉਚਾਰਨ
  þvinga [is]
 • þjálfa ਉਚਾਰਨ
  þjálfa [is]
 • framkvæma ਉਚਾਰਨ
  framkvæma [is]
 • vökna ਉਚਾਰਨ
  vökna [is]
 • æja ਉਚਾਰਨ
  æja [is]
 • þverra ਉਚਾਰਨ
  þverra [is]
 • öfunda ਉਚਾਰਨ
  öfunda [is]
 • þyrma ਉਚਾਰਨ
  þyrma [is]
 • þreifa ਉਚਾਰਨ
  þreifa [is]
 • þúa ਉਚਾਰਨ
  þúa [is]
 • virða ਉਚਾਰਨ
  virða [is]
 • vísa ਉਚਾਰਨ
  vísa [is]
 • þylja ਉਚਾਰਨ
  þylja [is]
 • æla ਉਚਾਰਨ
  æla [is]
 • þinglýsa ਉਚਾਰਨ
  þinglýsa [is]
 • öskra ਉਚਾਰਨ
  öskra [is]
 • þýða ਉਚਾਰਨ
  þýða [is]
 • væta ਉਚਾਰਨ
  væta [is]
 • vélrita ਉਚਾਰਨ
  vélrita [is]
 • þykkna ਉਚਾਰਨ
  þykkna [is]
 • æpa ਉਚਾਰਨ
  æpa [is]
 • vökva ਉਚਾਰਨ
  vökva [is]
 • þræta ਉਚਾਰਨ
  þræta [is]
 • vitna ਉਚਾਰਨ
  vitna [is]
 • víkka ਉਚਾਰਨ
  víkka [is]
 • hafa ਉਚਾਰਨ
  hafa [is]
 • vitja ਉਚਾਰਨ
  vitja [is]
 • venja ਉਚਾਰਨ
  venja [is]
 • veiða ਉਚਾਰਨ
  veiða [is]
 • verpa ਉਚਾਰਨ
  verpa [is]
 • þola ਉਚਾਰਨ
  þola [is]
 • þjóna ਉਚਾਰਨ
  þjóna [is]
 • þvo ਉਚਾਰਨ
  þvo [is]
 • þysja ਉਚਾਰਨ
  þysja [is]
 • örvænta ਉਚਾਰਨ
  örvænta [is]
 • æfa ਉਚਾਰਨ
  æfa [is]
 • þurrka ਉਚਾਰਨ
  þurrka [is]
 • efna ਉਚਾਰਨ
  efna [is]
 • örva ਉਚਾਰਨ
  örva [is]
 • vefja ਉਚਾਰਨ
  vefja [is]
 • vátryggja ਉਚਾਰਨ
  vátryggja [is]
 • þora ਉਚਾਰਨ
  þora [is]
 • þræða ਉਚਾਰਨ
  þræða [is]
 • þyrsta ਉਚਾਰਨ
  þyrsta [is]
 • veðja ਉਚਾਰਨ
  veðja [is]
 • veðsetja ਉਚਾਰਨ
  veðsetja [is]
 • þrá ਉਚਾਰਨ
  þrá [is]
 • þynna ਉਚਾਰਨ
  þynna [is]
 • vernda ਉਚਾਰਨ
  vernda [is]
 • veina ਉਚਾਰਨ
  veina [is]
 • væla ਉਚਾਰਨ
  væla [is]
 • ögra ਉਚਾਰਨ
  ögra [is]
 • þurfa ਉਚਾਰਨ
  þurfa [is]
 • versna ਉਚਾਰਨ
  versna [is]
 • þreyja ਉਚਾਰਨ
  þreyja [is]
 • veggfóðra ਉਚਾਰਨ
  veggfóðra [is]
 • ættleiða ਉਚਾਰਨ
  ættleiða [is]
 • Þræla ਉਚਾਰਨ
  Þræla [is]
 • víxla ਉਚਾਰਨ
  víxla [is]
 • þramma ਉਚਾਰਨ
  þramma [is]
 • vígja ਉਚਾਰਨ
  vígja [is]
 • vigta ਉਚਾਰਨ
  vigta [is]
 • Þrasa ਉਚਾਰਨ
  Þrasa [is]