ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb-bí

verb-bí ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • bheadh ਉਚਾਰਨ bheadh [ga]
 • beidh ਉਚਾਰਨ beidh [ga]
 • bhí ਉਚਾਰਨ bhí [ga]
 • raibh ਉਚਾਰਨ raibh [ga]
 • bheimis ਉਚਾਰਨ bheimis [ga]
 • bhfuil ਉਚਾਰਨ bhfuil [ga]
 • beimid ਉਚਾਰਨ beimid [ga]
 • tá ਉਚਾਰਨ [ga]
 • táim ਉਚਾਰਨ táim [ga]
 • bhíodh ਉਚਾਰਨ bhíodh [ga]
 • bhímis ਉਚਾਰਨ bhímis [ga]
 • táimid ਉਚਾਰਨ táimid [ga]
 • bíodh ਉਚਾਰਨ bíodh [ga]
 • bíonn ਉਚਾਰਨ bíonn [ga]
 • bí ਉਚਾਰਨ [ga]
 • dá mbeimis ਉਚਾਰਨ dá mbeimis [ga]
 • níltear ਉਚਾਰਨ níltear [ga]
 • bhíomar ਉਚਾਰਨ bhíomar [ga]
 • táthar ਉਚਾਰਨ táthar [ga]
 • bheith ਉਚਾਰਨ bheith [ga]
 • mbeidh ਉਚਾਰਨ mbeidh [ga]
 • tá mé ਉਚਾਰਨ tá mé [ga]
 • dá mbeadh ਉਚਾਰਨ dá mbeadh [ga]
 • bheinn ਉਚਾਰਨ bheinn [ga]
 • bím ਉਚਾਰਨ bím [ga]
 • dá mbeifeá ਉਚਾਰਨ dá mbeifeá [ga]
 • bí ann ਉਚਾਰਨ bí ann [ga]
 • bhídís ਉਚਾਰਨ bhídís [ga]
 • dá mbeinn ਉਚਾਰਨ dá mbeinn [ga]
 • beimíd ਉਚਾਰਨ beimíd [ga]
 • bhíteá ਉਚਾਰਨ bhíteá [ga]
 • tá tú ਉਚਾਰਨ tá tú [ga]
 • bheifeá ਉਚਾਰਨ bheifeá [ga]
 • bheidís ਉਚਾਰਨ bheidís [ga]
 • bhínn ਉਚਾਰਨ bhínn [ga]
 • nílim ਉਚਾਰਨ nílim [ga]
 • dá mbeidís ਉਚਾਰਨ dá mbeidís [ga]
 • dá mbeifí ਉਚਾਰਨ dá mbeifí [ga]