ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • lovə karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lovə karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lovnie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lovnie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ləxe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ləxe [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • loxnie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ loxnie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • umarzać ਉਚਾਰਨ umarzać [pl]
 • umarza ਉਚਾਰਨ umarza [pl]
 • zawarliśmy ਉਚਾਰਨ zawarliśmy [pl]
 • przepędzać ਉਚਾਰਨ przepędzać [pl]
 • wyjaśnij ਉਚਾਰਨ wyjaśnij [pl]
 • wstępował ਉਚਾਰਨ wstępował [pl]
 • uzasadnij ਉਚਾਰਨ uzasadnij [pl]
 • sip ਉਚਾਰਨ sip [en]
 • ləqv karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ləqv karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ku be ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ku be [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • koryq že ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koryq že [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • koryq kəše ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koryq kəše [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ete ਉਚਾਰਨ ete [eo]
 • kylkə be ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kylkə be [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • fyrsie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fyrsie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • fyskie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fyskie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • memorise ਉਚਾਰਨ memorise [en]
 • Wurschtel ਉਚਾਰਨ Wurschtel [de]
 • مُنہدِم کرنا ਉਚਾਰਨ مُنہدِم کرنا [ur]
 • klassa ਉਚਾਰਨ klassa [sv]
 • wullen ਉਚਾਰਨ wullen [nds]
 • denuclearise ਉਚਾਰਨ denuclearise [en]
 • denuclearize ਉਚਾਰਨ denuclearize [en]
 • Wuchert ਉਚਾਰਨ Wuchert [de]
 • stumble ਉਚਾਰਨ stumble [en]
 • pokazuję ਉਚਾਰਨ pokazuję [pl]
 • opisz ਉਚਾਰਨ opisz [pl]
 • daję ਉਚਾਰਨ daję [pl]
 • budzisz ਉਚਾਰਨ budzisz [pl]
 • kładziesz ਉਚਾਰਨ kładziesz [pl]
 • poprawiam ਉਚਾਰਨ poprawiam [pl]
 • budzę ਉਚਾਰਨ budzę [pl]
 • denerwować się ਉਚਾਰਨ denerwować się [pl]
 • pokazujesz ਉਚਾਰਨ pokazujesz [pl]
 • różniły się ਉਚਾਰਨ różniły się [pl]
 • SVO ਉਚਾਰਨ SVO [is]
 • råda ਉਚਾਰਨ råda [sv]
 • mogą ਉਚਾਰਨ mogą [pl]
 • integrate ਉਚਾਰਨ integrate [en]
 • 开汽车 ਉਚਾਰਨ 开汽车 [zh]
 • tosnie ਉਚਾਰਨ tosnie [tly]
 • toše ਉਚਾਰਨ toše [tly]
 • toknie ਉਚਾਰਨ toknie [tly]
 • toik be ਉਚਾਰਨ toik be [tly]
 • tožnie ਉਚਾਰਨ tožnie [tly]
 • tovnie ਉਚਾਰਨ tovnie [tly]
 • tov doe ਉਚਾਰਨ tov doe [tly]
 • tov ome ਉਚਾਰਨ tov ome [tly]
 • tyr-tyr karde ਉਚਾਰਨ tyr-tyr karde [tly]
 • tyndie ਉਚਾਰਨ tyndie [tly]
 • tylovnie ਉਚਾਰਨ tylovnie [tly]
 • tykne ਉਚਾਰਨ tykne [tly]
 • Tyke ਉਚਾਰਨ Tyke [en]
 • ting karde ਉਚਾਰਨ ting karde [tly]
 • tumo be ਉਚਾਰਨ tumo be [tly]
 • tumo karde ਉਚਾਰਨ tumo karde [tly]
 • təškil be ਉਚਾਰਨ təškil be [tly]
 • təškil karde ਉਚਾਰਨ təškil karde [tly]
 • təši be ਉਚਾਰਨ təši be [tly]
 • təšəkkur karde ਉਚਾਰਨ təšəkkur karde [tly]
 • təšviš egynie ਉਚਾਰਨ təšviš egynie [tly]
 • təšviš dəše ਉਚਾਰਨ təšviš dəše [tly]
 • təčhiz be ਉਚਾਰਨ təčhiz be [tly]
 • təslim karde ਉਚਾਰਨ təslim karde [tly]
 • təhvil doe ਉਚਾਰਨ təhvil doe [tly]
 • sekularyzować ਉਚਾਰਨ sekularyzować [pl]
 • təsvir doe ਉਚਾਰਨ təsvir doe [tly]
 • təsəvvur karde ਉਚਾਰਨ təsəvvur karde [tly]
 • təsdyq karde ਉਚਾਰਨ təsdyq karde [tly]
 • təsdyq be ਉਚਾਰਨ təsdyq be [tly]
 • pegordyne ਉਚਾਰਨ pegordyne [tly]
 • tərčumə karde ਉਚਾਰਨ tərčumə karde [tly]
 • tərəddud karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tərəddud karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tərbijə gəte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tərbijə gəte [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tərbijə doe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tərbijə doe [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tərbijə karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tərbijə karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təpe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təpe [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nəfəs ogəte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nəfəs ogəte [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nəfəs byrnie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nəfəs byrnie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nəfəs doe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nəfəs doe [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nəfəs se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nəfəs se [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təmom karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təmom karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təmom be ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təmom be [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təmiz karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təmiz karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tələb karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tələb karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tək-tuk karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tək-tuk karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təkror be ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təkror be [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təkror karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təkror karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təkovnie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təkovnie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tədqiqat barde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tədqiqat barde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təvil pegəte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təvil pegəte [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • təve ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ təve [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • taxir eqande ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taxir eqande [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • taspe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taspe [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tasir karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tasir karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • torsynie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ torsynie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ