ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pesie ਉਚਾਰਨ pesie [tly]
 • pesybyne ਉਚਾਰਨ pesybyne [tly]
 • perosnie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ perosnie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • peryšte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peryšte [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • peryzie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peryzie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pepyrtie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pepyrtie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • penyšte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ penyšte [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • penyšande ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ penyšande [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • penəme ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ penəme [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pemužie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pemužie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • peme ਉਚਾਰਨ peme [tly]
 • pemande ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pemande [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • penoe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ penoe [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • weit ਉਚਾਰਨ weit [de]
 • Weis ਉਚਾਰਨ Weis [en]
 • pelyve ਉਚਾਰਨ pelyve [tly]
 • pelyšte ਉਚਾਰਨ pelyšte [tly]
 • pekue ਉਚਾਰਨ pekue [tly]
 • pekyšte ਉਚਾਰਨ pekyšte [tly]
 • pekyrie ਉਚਾਰਨ pekyrie [tly]
 • pekarde ਉਚਾਰਨ pekarde [tly]
 • peqordynie ਉਚਾਰਨ peqordynie [tly]
 • pedoe ਉਚਾਰਨ pedoe [tly]
 • pegordynie ਉਚਾਰਨ pegordynie [tly]
 • peqynie ਉਚਾਰਨ peqynie [tly]
 • peqande ਉਚਾਰਨ peqande [tly]
 • pevoznie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pevoznie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pevylo be ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pevylo be [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pevylo karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pevylo karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pevate ਉਚਾਰਨ pevate [tly]
 • pebynie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pebynie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nyšte-pebe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nyšte-pebe [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pebe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pebe [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pebase ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pebase [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pearyš karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pearyš karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • peraše ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peraše [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • paxyləti ome ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paxyləti ome [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • paxyləti barde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paxyləti barde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Pate ਉਚਾਰਨ Pate [en]
 • pas varde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pas varde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • žang varde ਉਚਾਰਨ žang varde [tly]
 • žange ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ žange [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • parze ਉਚਾਰਨ parze [pl]
 • pandomnie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pandomnie [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pandome ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pandome [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pame ਉਚਾਰਨ pame [tly]
 • pəjdo karde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pəjdo karde [tly] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • zaszufladkować ਉਚਾਰਨ zaszufladkować [pl]
 • wpychać się ਉਚਾਰਨ wpychać się [pl]
 • dostrzegasz ਉਚਾਰਨ dostrzegasz [pl]
 • został ਉਚਾਰਨ został [pl]
 • chceszli ਉਚਾਰਨ chceszli [pl]
 • chcesz ਉਚਾਰਨ chcesz [pl]
 • uczysz się ਉਚਾਰਨ uczysz się [pl]
 • segeln ਉਚਾਰਨ segeln [de]
 • wycierpiał ਉਚਾਰਨ wycierpiał [pl]
 • zwiększa się ਉਚਾਰਨ zwiększa się [pl]
 • dəbyrčynie ਉਚਾਰਨ dəbyrčynie [tly]
 • dəbyrčie ਉਚਾਰਨ dəbyrčie [tly]
 • dəbie ਉਚਾਰਨ dəbie [tly]
 • dəbboq noe ਉਚਾਰਨ dəbboq noe [tly]
 • dəvaste ਉਚਾਰਨ dəvaste [tly]
 • diə karde ਉਚਾਰਨ diə karde [tly]
 • den-den karde ਉਚਾਰਨ den-den karde [tly]
 • dasparde ਉਚਾਰਨ dasparde [tly]
 • dasəcəkkə kue ਉਚਾਰਨ dasəcəkkə kue [tly]
 • syrəcəkkə je ਉਚਾਰਨ syrəcəkkə je [tly]
 • dasəvonəti karde ਉਚਾਰਨ dasəvonəti karde [tly]
 • daryšte ਉਚਾਰਨ daryšte [tly]
 • danče ਉਚਾਰਨ danče [tly]
 • dang karde ਉਚਾਰਨ dang karde [tly]
 • dang be ਉਚਾਰਨ dang be [tly]
 • damə karde ਉਚਾਰਨ damə karde [tly]
 • damə be ਉਚਾਰਨ damə be [tly]
 • dame ਉਚਾਰਨ dame [en]
 • dave gəte ਉਚਾਰਨ dave gəte [tly]
 • dəvarde ਉਚਾਰਨ dəvarde [tly]
 • dəbase ਉਚਾਰਨ dəbase [tly]
 • gordonie ਉਚਾਰਨ gordonie [tly]
 • gyrdəməčulə be ਉਚਾਰਨ gyrdəməčulə be [tly]
 • gur-gur karde ਉਚਾਰਨ gur-gur karde [tly]
 • gynie ਉਚਾਰਨ gynie [tly]
 • gyzgie ਉਚਾਰਨ gyzgie [tly]
 • gəšt karde ਉਚਾਰਨ gəšt karde [tly]
 • boj ਉਚਾਰਨ boj [tlh]
 • bozi rome ਉਚਾਰਨ bozi rome [tly]
 • bovnie ਉਚਾਰਨ bovnie [tly]
 • bovə karde ਉਚਾਰਨ bovə karde [tly]
 • byšte ਉਚਾਰਨ byšte [tly]
 • byrnie ਉਚਾਰਨ byrnie [en]
 • pebyrie ਉਚਾਰਨ pebyrie [tly]
 • byrie ਉਚਾਰਨ byrie [tly]
 • korə noe ਉਚਾਰਨ korə noe [tly]
 • məndyn ਉਚਾਰਨ məndyn [tly]
 • byndyn ਉਚਾਰਨ byndyn [tly]
 • biət varde ਉਚਾਰਨ biət varde [tly]
 • binym ਉਚਾਰਨ binym [tly]
 • bijonə karde ਉਚਾਰਨ bijonə karde [tly]
 • bijonə be ਉਚਾਰਨ bijonə be [tly]
 • bijə varde ਉਚਾਰਨ bijə varde [tly]