ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • second ਉਚਾਰਨ second [en]
 • cup ਉਚਾਰਨ cup [en]
 • mark ਉਚਾਰਨ mark [en]
 • know ਉਚਾਰਨ know [en]
 • anchor ਉਚਾਰਨ anchor [en]
 • mouth ਉਚਾਰਨ mouth [en]
 • enjoy ਉਚਾਰਨ enjoy [en]
 • still ਉਚਾਰਨ still [en]
 • caution ਉਚਾਰਨ caution [en]
 • remember ਉਚਾਰਨ remember [en]
 • face ਉਚਾਰਨ face [en]
 • train ਉਚਾਰਨ train [en]
 • block ਉਚਾਰਨ block [en]
 • bag ਉਚਾਰਨ bag [en]
 • romance ਉਚਾਰਨ romance [en]
 • Harry ਉਚਾਰਨ Harry [en]
 • pull ਉਚਾਰਨ pull [en]
 • out ਉਚਾਰਨ out [en]
 • crush ਉਚਾਰਨ crush [en]
 • spread ਉਚਾਰਨ spread [en]
 • fox ਉਚਾਰਨ fox [en]
 • ask ਉਚਾਰਨ ask [en]
 • warm ਉਚਾਰਨ warm [en]
 • war ਉਚਾਰਨ war [en]
 • oil ਉਚਾਰਨ oil [en]
 • kitten ਉਚਾਰਨ kitten [en]
 • top ਉਚਾਰਨ top [en]
 • found ਉਚਾਰਨ found [en]
 • want ਉਚਾਰਨ want [en]
 • come ਉਚਾਰਨ come [en]
 • tan ਉਚਾਰਨ tan [en]
 • culture ਉਚਾਰਨ culture [en]
 • taught ਉਚਾਰਨ taught [en]
 • queue ਉਚਾਰਨ queue [en]
 • take ਉਚਾਰਨ take [en]
 • ball ਉਚਾਰਨ ball [en]
 • button ਉਚਾਰਨ button [en]
 • write ਉਚਾਰਨ write [en]
 • bum ਉਚਾਰਨ bum [en]
 • cow ਉਚਾਰਨ cow [en]
 • could ਉਚਾਰਨ could [en]
 • tap ਉਚਾਰਨ tap [en]
 • winter ਉਚਾਰਨ winter [en]
 • search ਉਚਾਰਨ search [en]
 • van ਉਚਾਰਨ van [en]
 • hit ਉਚਾਰਨ hit [en]
 • cheek ਉਚਾਰਨ cheek [en]
 • question ਉਚਾਰਨ question [en]
 • skin ਉਚਾਰਨ skin [en]
 • plague ਉਚਾਰਨ plague [en]
 • interpret ਉਚਾਰਨ interpret [en]
 • research ਉਚਾਰਨ research [en]
 • monkey ਉਚਾਰਨ monkey [en]
 • toast ਉਚਾਰਨ toast [en]
 • batter ਉਚਾਰਨ batter [en]
 • caminar ਉਚਾਰਨ caminar [es]
 • cool ਉਚਾਰਨ cool [en]
 • exit ਉਚਾਰਨ exit [en]
 • bank ਉਚਾਰਨ bank [en]
 • mutter ਉਚਾਰਨ mutter [de]
 • time ਉਚਾਰਨ time [en]
 • suit ਉਚਾਰਨ suit [en]
 • wrote ਉਚਾਰਨ wrote [en]
 • play ਉਚਾਰਨ play [en]
 • bother ਉਚਾਰਨ bother [en]
 • square ਉਚਾਰਨ square [en]
 • aren't ਉਚਾਰਨ aren't [en]
 • stroke ਉਚਾਰਨ stroke [en]
 • Venus ਉਚਾਰਨ Venus [en]
 • had ਉਚਾਰਨ had [en]
 • fan ਉਚਾਰਨ fan [en]
 • feel ਉਚਾਰਨ feel [en]
 • mad ਉਚਾਰਨ mad [en]
 • prefer ਉਚਾਰਨ prefer [en]
 • street ਉਚਾਰਨ street [en]
 • lunch ਉਚਾਰਨ lunch [en]
 • act ਉਚਾਰਨ act [en]
 • ass ਉਚਾਰਨ ass [en]
 • page ਉਚਾਰਨ page [en]
 • cement ਉਚਾਰਨ cement [en]
 • breathe ਉਚਾਰਨ breathe [en]
 • fool ਉਚਾਰਨ fool [en]
 • wimp ਉਚਾਰਨ wimp [en]
 • recipe ਉਚਾਰਨ recipe [en]
 • ride ਉਚਾਰਨ ride [en]
 • climb ਉਚਾਰਨ climb [en]
 • police ਉਚਾਰਨ police [en]
 • pronunciar ਉਚਾਰਨ pronunciar [es]
 • tower ਉਚਾਰਨ tower [en]
 • regret ਉਚਾਰਨ regret [en]
 • sprechen ਉਚਾਰਨ sprechen [de]
 • делать ਉਚਾਰਨ делать [ru]
 • colour ਉਚਾਰਨ colour [en]
 • career ਉਚਾਰਨ career [en]
 • nurse ਉਚਾਰਨ nurse [en]
 • turn ਉਚਾਰਨ turn [en]
 • stand ਉਚਾਰਨ stand [en]
 • read ਉਚਾਰਨ read [en]
 • sport ਉਚਾਰਨ sport [de]
 • school ਉਚਾਰਨ school [en]