ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • read ਉਚਾਰਨ read [en]
 • snow ਉਚਾਰਨ snow [en]
 • school ਉਚਾਰਨ school [en]
 • tear ਉਚਾਰਨ tear [en]
 • bald ਉਚਾਰਨ bald [en]
 • clock ਉਚਾਰਨ clock [en]
 • direct ਉਚਾਰਨ direct [en]
 • ring ਉਚਾਰਨ ring [en]
 • mean ਉਚਾਰਨ mean [en]
 • band ਉਚਾਰਨ band [en]
 • Blur ਉਚਾਰਨ Blur [en]
 • retard ਉਚਾਰਨ retard [fr]
 • guide ਉਚਾਰਨ guide [en]
 • telephone ਉਚਾਰਨ telephone [en]
 • celebrate ਉਚਾਰਨ celebrate [en]
 • beard ਉਚਾਰਨ beard [en]
 • abandon ਉਚਾਰਨ abandon [en]
 • nail ਉਚਾਰਨ nail [en]
 • cantar ਉਚਾਰਨ cantar [es]
 • step ਉਚਾਰਨ step [en]
 • curtain ਉਚਾਰਨ curtain [en]
 • mole ਉਚਾਰਨ mole [en]
 • gather ਉਚਾਰਨ gather [en]
 • poop ਉਚਾਰਨ poop [en]
 • March ਉਚਾਰਨ March [en]
 • get ਉਚਾਰਨ get [en]
 • beg ਉਚਾਰਨ beg [en]
 • thunder ਉਚਾਰਨ thunder [en]
 • said ਉਚਾਰਨ said [en]
 • judge ਉਚਾਰਨ judge [en]
 • should ਉਚਾਰਨ should [en]
 • clear ਉਚਾਰਨ clear [en]
 • fast ਉਚਾਰਨ fast [en]
 • appropriate ਉਚਾਰਨ appropriate [en]
 • ver ਉਚਾਰਨ ver [es]
 • collar ਉਚਾਰਨ collar [en]
 • sock ਉਚਾਰਨ sock [en]
 • arm ਉਚਾਰਨ arm [en]
 • heat ਉਚਾਰਨ heat [en]
 • rot ਉਚਾਰਨ rot [de]
 • rue ਉਚਾਰਨ rue [fr]
 • paper ਉਚਾਰਨ paper [en]
 • pour ਉਚਾਰਨ pour [en]
 • thin ਉਚਾਰਨ thin [en]
 • detail ਉਚਾਰਨ detail [en]
 • be ਉਚਾਰਨ be [en]
 • bare ਉਚਾਰਨ bare [en]
 • throw ਉਚਾਰਨ throw [en]
 • pet ਉਚਾਰਨ pet [en]
 • pool ਉਚਾਰਨ pool [en]
 • mar ਉਚਾਰਨ mar [es]
 • fiddle ਉਚਾਰਨ fiddle [en]
 • wow ਉਚਾਰਨ wow [en]
 • mind ਉਚਾਰਨ mind [en]
 • coach ਉਚਾਰਨ coach [en]
 • watch ਉਚਾਰਨ watch [en]
 • slow ਉਚਾਰਨ slow [en]
 • bruit ਉਚਾਰਨ bruit [fr]
 • plant ਉਚਾਰਨ plant [en]
 • budget ਉਚਾਰਨ budget [en]
 • bowl ਉਚਾਰਨ bowl [en]
 • rank ਉਚਾਰਨ rank [en]
 • dame ਉਚਾਰਨ dame [en]
 • advocate ਉਚਾਰਨ advocate [en]
 • Frank ਉਚਾਰਨ Frank [en]
 • honor ਉਚਾਰਨ honor [en]
 • shovel ਉਚਾਰਨ shovel [en]
 • machen ਉਚਾਰਨ machen [de]
 • busy ਉਚਾਰਨ busy [en]
 • call ਉਚਾਰਨ call [en]
 • give ਉਚਾਰਨ give [en]
 • смотреть ਉਚਾਰਨ смотреть [ru]
 • delete ਉਚਾਰਨ delete [en]
 • stir ਉਚਾਰਨ stir [en]
 • skirt ਉਚਾਰਨ skirt [en]
 • sing ਉਚਾਰਨ sing [en]
 • patent ਉਚਾਰਨ patent [en]
 • Seal ਉਚਾਰਨ Seal [en]
 • candle ਉਚਾਰਨ candle [en]
 • kid ਉਚਾਰਨ kid [en]
 • shuffle ਉਚਾਰਨ shuffle [en]
 • persuade ਉਚਾਰਨ persuade [en]
 • floor ਉਚਾਰਨ floor [en]
 • elhoz ਉਚਾਰਨ elhoz [hu]
 • fear ਉਚਾਰਨ fear [en]
 • poison ਉਚਾਰਨ poison [en]
 • experience ਉਚਾਰਨ experience [en]
 • bat ਉਚਾਰਨ bat [en]
 • Matcha ਉਚਾਰਨ Matcha [ja]
 • subject ਉਚਾਰਨ subject [en]
 • feather ਉਚਾਰਨ feather [en]
 • Grant ਉਚਾਰਨ Grant [en]
 • crawl ਉਚਾਰਨ crawl [en]
 • lime ਉਚਾਰਨ lime [en]
 • cock ਉਚਾਰਨ cock [en]
 • lie ਉਚਾਰਨ lie [en]
 • hawk ਉਚਾਰਨ hawk [en]
 • wonder ਉਚਾਰਨ wonder [en]
 • issue ਉਚਾਰਨ issue [en]
 • cull ਉਚਾਰਨ cull [en]