ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • gehen ਉਚਾਰਨ gehen [de]
 • crawl ਉਚਾਰਨ crawl [en]
 • hawk ਉਚਾਰਨ hawk [en]
 • elhoz ਉਚਾਰਨ elhoz [hu]
 • cock ਉਚਾਰਨ cock [en]
 • lie ਉਚਾਰਨ lie [en]
 • wall ਉਚਾਰਨ wall [en]
 • borrow ਉਚਾਰਨ borrow [en]
 • Grant ਉਚਾਰਨ Grant [en]
 • lime ਉਚਾਰਨ lime [en]
 • died ਉਚਾਰਨ died [en]
 • fault ਉਚਾਰਨ fault [en]
 • wonder ਉਚਾਰਨ wonder [en]
 • old ਉਚਾਰਨ old [en]
 • doubt ਉਚਾਰਨ doubt [en]
 • bin ਉਚਾਰਨ bin [de]
 • cry ਉਚਾਰਨ cry [en]
 • sand ਉਚਾਰਨ sand [en]
 • burn ਉਚਾਰਨ burn [en]
 • project ਉਚਾਰਨ project [en]
 • Bully ਉਚਾਰਨ Bully [en]
 • cull ਉਚਾਰਨ cull [en]
 • stable ਉਚਾਰਨ stable [en]
 • beat ਉਚਾਰਨ beat [en]
 • purse ਉਚਾਰਨ purse [en]
 • gauge ਉਚਾਰਨ gauge [en]
 • Rachel ਉਚਾਰਨ Rachel [en]
 • murder ਉਚਾਰਨ murder [en]
 • ridicule ਉਚਾਰਨ ridicule [en]
 • begin ਉਚਾਰਨ begin [en]
 • coin ਉਚਾਰਨ coin [en]
 • scarf ਉਚਾਰਨ scarf [en]
 • engineer ਉਚਾਰਨ engineer [en]
 • congress ਉਚਾਰਨ congress [en]
 • können ਉਚਾਰਨ können [de]
 • Przepraszam ਉਚਾਰਨ Przepraszam [pl]
 • care ਉਚਾਰਨ care [en]
 • centre ਉਚਾਰਨ centre [en]
 • compare ਉਚਾਰਨ compare [en]
 • butcher ਉਚਾਰਨ butcher [en]
 • bridge ਉਚਾਰਨ bridge [en]
 • level ਉਚਾਰਨ level [en]
 • lounge ਉਚਾਰਨ lounge [en]
 • view ਉਚਾਰਨ view [en]
 • Rome ਉਚਾਰਨ Rome [en]
 • cook ਉਚਾਰਨ cook [en]
 • sink ਉਚਾਰਨ sink [en]
 • nosotros ਉਚਾਰਨ nosotros [es]
 • escape ਉਚਾਰਨ escape [en]
 • need ਉਚਾਰਨ need [en]
 • amar ਉਚਾਰਨ amar [es]
 • 食べる ਉਚਾਰਨ 食べる [ja]
 • broadcast ਉਚਾਰਨ broadcast [en]
 • drive ਉਚਾਰਨ drive [en]
 • reason ਉਚਾਰਨ reason [en]
 • shot ਉਚਾਰਨ shot [en]
 • sein ਉਚਾਰਨ sein [de]
 • focus ਉਚਾਰਨ focus [en]
 • board ਉਚਾਰਨ board [en]
 • puzzle ਉਚਾਰਨ puzzle [en]
 • salve ਉਚਾਰਨ salve [la]
 • blow ਉਚਾਰਨ blow [en]
 • empty ਉਚਾਰਨ empty [en]
 • reduce ਉਚਾਰਨ reduce [en]
 • люблю ਉਚਾਰਨ люблю [ru]
 • Bury ਉਚਾਰਨ Bury [en]
 • model ਉਚਾਰਨ model [en]
 • Jack ਉਚਾਰਨ Jack [en]
 • звонит ਉਚਾਰਨ звонит [ru]
 • introduce ਉਚਾਰਨ introduce [en]
 • Perfume ਉਚਾਰਨ Perfume [en]
 • hide ਉਚਾਰਨ hide [en]
 • wake ਉਚਾਰਨ wake [en]
 • reveal ਉਚਾਰਨ reveal [en]
 • cap ਉਚਾਰਨ cap [en]
 • soil ਉਚਾਰਨ soil [en]
 • met ਉਚਾਰਨ met [en]
 • determine ਉਚਾਰਨ determine [en]
 • pause ਉਚਾਰਨ pause [en]
 • favor ਉਚਾਰਨ favor [en]
 • hören ਉਚਾਰਨ hören [de]
 • brand ਉਚਾਰਨ brand [en]
 • part ਉਚਾਰਨ part [en]
 • built ਉਚਾਰਨ built [en]
 • support ਉਚਾਰਨ support [en]
 • won't ਉਚਾਰਨ won't [en]
 • ship ਉਚਾਰਨ ship [en]
 • torture ਉਚਾਰਨ torture [en]
 • appreciate ਉਚਾਰਨ appreciate [en]
 • buy ਉਚਾਰਨ buy [en]
 • rug ਉਚਾਰਨ rug [en]
 • palm ਉਚਾਰਨ palm [en]
 • callar ਉਚਾਰਨ callar [es]
 • skip ਉਚਾਰਨ skip [en]
 • hate ਉਚਾਰਨ hate [en]
 • thread ਉਚਾਰਨ thread [en]
 • learning ਉਚਾਰਨ learning [en]
 • massage ਉਚਾਰਨ massage [en]
 • break ਉਚਾਰਨ break [en]
 • key ਉਚਾਰਨ key [en]