ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • index ਉਚਾਰਨ index [en]
 • silence ਉਚਾਰਨ silence [en]
 • boom ਉਚਾਰਨ boom [en]
 • jerk ਉਚਾਰਨ jerk [en]
 • divert ਉਚਾਰਨ divert [en]
 • sublime ਉਚਾਰਨ sublime [en]
 • send ਉਚਾਰਨ send [en]
 • schlafen ਉਚਾਰਨ schlafen [de]
 • key ਉਚਾਰਨ key [en]
 • calculate ਉਚਾਰਨ calculate [en]
 • rare ਉਚਾਰਨ rare [en]
 • must ਉਚਾਰਨ must [en]
 • expatriate ਉਚਾਰਨ expatriate [en]
 • imagine ਉਚਾਰਨ imagine [en]
 • include ਉਚਾਰਨ include [en]
 • 飲む ਉਚਾਰਨ 飲む [ja]
 • blouse ਉਚਾਰਨ blouse [en]
 • voyage ਉਚਾਰਨ voyage [en]
 • wrap ਉਚਾਰਨ wrap [en]
 • control ਉਚਾਰਨ control [en]
 • boot ਉਚਾਰਨ boot [de]
 • negative ਉਚਾਰਨ negative [en]
 • rescue ਉਚਾਰਨ rescue [en]
 • Munch ਉਚਾਰਨ Munch [en]
 • associate ਉਚਾਰਨ associate [en]
 • salivate ਉਚਾਰਨ salivate [en]
 • comb ਉਚਾਰਨ comb [en]
 • Guard ਉਚਾਰਨ Guard [en]
 • wreck ਉਚਾਰਨ wreck [en]
 • awake ਉਚਾਰਨ awake [en]
 • effect ਉਚਾਰਨ effect [en]
 • notice ਉਚਾਰਨ notice [en]
 • spell ਉਚਾਰਨ spell [en]
 • sentence ਉਚਾਰਨ sentence [en]
 • verb ਉਚਾਰਨ verb [en]
 • pass ਉਚਾਰਨ pass [en]
 • reiterate ਉਚਾਰਨ reiterate [en]
 • prick ਉਚਾਰਨ prick [en]
 • post ਉਚਾਰਨ post [de]
 • card ਉਚਾਰਨ card [en]
 • blanche ਉਚਾਰਨ blanche [fr]
 • complete ਉਚਾਰਨ complete [en]
 • service ਉਚਾਰਨ service [en]
 • heure ਉਚਾਰਨ heure [fr]
 • scent ਉਚਾਰਨ scent [en]
 • effort ਉਚਾਰਨ effort [en]
 • suck ਉਚਾਰਨ suck [en]
 • map ਉਚਾਰਨ map [en]
 • wax ਉਚਾਰਨ wax [en]
 • agree ਉਚਾਰਨ agree [en]
 • query ਉਚਾਰਨ query [en]
 • Iris ਉਚਾਰਨ Iris [en]
 • keep ਉਚਾਰਨ keep [en]
 • distance ਉਚਾਰਨ distance [en]
 • buscar ਉਚਾਰਨ buscar [es]
 • yawn ਉਚਾਰਨ yawn [en]
 • end ਉਚਾਰਨ end [en]
 • helicopter ਉਚਾਰਨ helicopter [en]
 • mine ਉਚਾਰਨ mine [en]
 • thwart ਉਚਾਰਨ thwart [en]
 • respect ਉਚਾਰਨ respect [en]
 • exhaust ਉਚਾਰਨ exhaust [en]
 • vacuum ਉਚਾਰਨ vacuum [en]
 • sleep ਉਚਾਰਨ sleep [en]
 • rape ਉਚਾਰਨ rape [en]
 • cache ਉਚਾਰਨ cache [en]
 • spot ਉਚਾਰਨ spot [en]
 • negotiate ਉਚਾਰਨ negotiate [en]
 • abandonar ਉਚਾਰਨ abandonar [es]
 • 上がる ਉਚਾਰਨ 上がる [ja]
 • abbreviate ਉਚਾਰਨ abbreviate [en]
 • любить ਉਚਾਰਨ любить [ru]
 • tag ਉਚਾਰਨ tag [de]
 • dedo ਉਚਾਰਨ dedo [es]
 • pirate ਉਚਾਰਨ pirate [en]
 • open ਉਚਾਰਨ open [en]
 • fuel ਉਚਾਰਨ fuel [en]
 • develop ਉਚਾਰਨ develop [en]
 • tutor ਉਚਾਰਨ tutor [en]
 • conclude ਉਚਾਰਨ conclude [en]
 • reciprocate ਉਚਾਰਨ reciprocate [en]
 • laser ਉਚਾਰਨ laser [en]
 • power ਉਚਾਰਨ power [en]
 • soar ਉਚਾਰਨ soar [en]
 • date ਉਚਾਰਨ date [en]
 • use ਉਚਾਰਨ use [en]
 • trap ਉਚਾਰਨ trap [en]
 • fed ਉਚਾਰਨ fed [en]
 • load ਉਚਾਰਨ load [en]
 • heel ਉਚਾਰਨ heel [en]
 • taste ਉਚਾਰਨ taste [en]
 • line ਉਚਾਰਨ line [en]
 • mess ਉਚਾਰਨ mess [en]
 • experiment ਉਚਾਰਨ experiment [en]
 • brush ਉਚਾਰਨ brush [en]
 • handle ਉਚਾਰਨ handle [en]
 • legitimate ਉਚਾਰਨ legitimate [en]
 • guillotine ਉਚਾਰਨ guillotine [en]
 • hidden ਉਚਾਰਨ hidden [en]
 • accumulate ਉਚਾਰਨ accumulate [en]