ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pirate ਉਚਾਰਨ pirate [fr]
 • open ਉਚਾਰਨ open [en]
 • abominate ਉਚਾਰਨ abominate [en]
 • balloon ਉਚਾਰਨ balloon [en]
 • hide ਉਚਾਰਨ hide [en]
 • sketch ਉਚਾਰਨ sketch [en]
 • manĝi ਉਚਾਰਨ manĝi [eo]
 • pump ਉਚਾਰਨ pump [en]
 • hören ਉਚਾਰਨ hören [de]
 • store ਉਚਾਰਨ store [en]
 • testa ਉਚਾਰਨ testa [it]
 • úsáid ਉਚਾਰਨ úsáid [ga]
 • tag ਉਚਾਰਨ tag [de]
 • 귀국하다 ਉਚਾਰਨ 귀국하다 [ko]
 • sent ਉਚਾਰਨ sent [en]
 • dribble ਉਚਾਰਨ dribble [en]
 • power ਉਚਾਰਨ power [en]
 • include ਉਚਾਰਨ include [en]
 • fortify ਉਚਾਰਨ fortify [en]
 • support ਉਚਾਰਨ support [en]
 • Scrabble ਉਚਾਰਨ Scrabble [fr]
 • taste ਉਚਾਰਨ taste [en]
 • Nick ਉਚਾਰਨ Nick [en]
 • swell ਉਚਾਰਨ swell [en]
 • acclaim ਉਚਾਰਨ acclaim [en]
 • disadvantage ਉਚਾਰਨ disadvantage [en]
 • liaise ਉਚਾਰਨ liaise [en]
 • log out ਉਚਾਰਨ log out [en]
 • appreciate ਉਚਾਰਨ appreciate [en]
 • zone ਉਚਾਰਨ zone [en]
 • break ਉਚਾਰਨ break [en]
 • nest ਉਚਾਰਨ nest [en]
 • swagger ਉਚਾਰਨ swagger [en]
 • sample ਉਚਾਰਨ sample [en]
 • fotografia ਉਚਾਰਨ fotografia [ro]
 • 가요 ਉਚਾਰਨ 가요 [ko]
 • preview ਉਚਾਰਨ preview [en]
 • comprar ਉਚਾਰਨ comprar [es]
 • clone ਉਚਾਰਨ clone [en]
 • crow ਉਚਾਰਨ crow [en]
 • sweat ਉਚਾਰਨ sweat [en]
 • rebel ਉਚਾਰਨ rebel [en]
 • gossip ਉਚਾਰਨ gossip [en]
 • elvisz ਉਚਾਰਨ elvisz [hu]
 • running ਉਚਾਰਨ running [en]
 • concern ਉਚਾਰਨ concern [en]
 • plateau ਉਚਾਰਨ plateau [en]
 • magnify ਉਚਾਰਨ magnify [en]
 • comet ਉਚਾਰਨ comet [en]
 • 落ちる ਉਚਾਰਨ 落ちる [ja]
 • won't ਉਚਾਰਨ won't [en]
 • shampoo ਉਚਾਰਨ shampoo [en]
 • entertain ਉਚਾਰਨ entertain [en]
 • launch ਉਚਾਰਨ launch [en]
 • paid ਉਚਾਰਨ paid [en]
 • quest ਉਚਾਰਨ quest [en]
 • notice ਉਚਾਰਨ notice [en]
 • raid ਉਚਾਰਨ raid [en]
 • blink ਉਚਾਰਨ blink [en]
 • click ਉਚਾਰਨ click [en]
 • drum ਉਚਾਰਨ drum [en]
 • blacklist ਉਚਾਰਨ blacklist [en]
 • develop ਉਚਾਰਨ develop [en]
 • clarify ਉਚਾਰਨ clarify [en]
 • する ਉਚਾਰਨ する [ja]
 • twitch ਉਚਾਰਨ twitch [en]
 • reward ਉਚਾਰਨ reward [en]
 • date ਉਚਾਰਨ date [en]
 • stuff ਉਚਾਰਨ stuff [en]
 • enunciate ਉਚਾਰਨ enunciate [en]
 • hadn't ਉਚਾਰਨ hadn't [en]
 • jag ਉਚਾਰਨ jag [sv]
 • shot ਉਚਾਰਨ shot [en]
 • fax ਉਚਾਰਨ fax [en]
 • retire ਉਚਾਰਨ retire [en]
 • threaten ਉਚਾਰਨ threaten [en]
 • rave ਉਚਾਰਨ rave [en]
 • efetuar ਉਚਾਰਨ efetuar [pt]
 • slaughter ਉਚਾਰਨ slaughter [en]
 • view ਉਚਾਰਨ view [en]
 • 養う ਉਚਾਰਨ 養う [ja]
 • freeze ਉਚਾਰਨ freeze [en]
 • conjugar ਉਚਾਰਨ conjugar [pt]
 • introduce ਉਚਾਰਨ introduce [en]
 • brush ਉਚਾਰਨ brush [en]
 • charge ਉਚਾਰਨ charge [en]
 • claim ਉਚਾਰਨ claim [en]
 • umzingelt ਉਚਾਰਨ umzingelt [de]
 • differentiate ਉਚਾਰਨ differentiate [en]
 • steel ਉਚਾਰਨ steel [en]
 • AIDS ਉਚਾਰਨ AIDS [en]
 • structure ਉਚਾਰਨ structure [en]
 • acera ਉਚਾਰਨ acera [es]
 • schrijven ਉਚਾਰਨ schrijven [nl]
 • enter ਉਚਾਰਨ enter [en]
 • dig ਉਚਾਰਨ dig [en]
 • wilt ਉਚਾਰਨ wilt [nl]
 • agree ਉਚਾਰਨ agree [en]
 • deliver ਉਚਾਰਨ deliver [en]
 • translate ਉਚਾਰਨ translate [en]