ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • preview ਉਚਾਰਨ preview [en]
 • voyage ਉਚਾਰਨ voyage [en]
 • magnify ਉਚਾਰਨ magnify [en]
 • disadvantage ਉਚਾਰਨ disadvantage [en]
 • comet ਉਚਾਰਨ comet [en]
 • 落ちる ਉਚਾਰਨ 落ちる [ja]
 • nest ਉਚਾਰਨ nest [en]
 • sample ਉਚਾਰਨ sample [en]
 • store ਉਚਾਰਨ store [en]
 • open ਉਚਾਰਨ open [en]
 • imagine ਉਚਾਰਨ imagine [en]
 • zone ਉਚਾਰਨ zone [en]
 • gossip ਉਚਾਰਨ gossip [en]
 • rebel ਉਚਾਰਨ rebel [en]
 • taste ਉਚਾਰਨ taste [en]
 • query ਉਚਾਰਨ query [en]
 • quest ਉਚਾਰਨ quest [en]
 • rare ਉਚਾਰਨ rare [en]
 • service ਉਚਾਰਨ service [en]
 • power ਉਚਾਰਨ power [en]
 • tag ਉਚਾਰਨ tag [de]
 • blacklist ਉਚਾਰਨ blacklist [en]
 • sweat ਉਚਾਰਨ sweat [en]
 • gehen ਉਚਾਰਨ gehen [de]
 • click ਉਚਾਰਨ click [en]
 • plateau ਉਚਾਰਨ plateau [en]
 • shampoo ਉਚਾਰਨ shampoo [en]
 • crow ਉਚਾਰਨ crow [en]
 • running ਉਚਾਰਨ running [en]
 • entertain ਉਚਾਰਨ entertain [en]
 • table ਉਚਾਰਨ table [en]
 • reduce ਉਚਾਰਨ reduce [en]
 • blink ਉਚਾਰਨ blink [en]
 • twitch ਉਚਾਰਨ twitch [en]
 • enunciate ਉਚਾਰਨ enunciate [en]
 • concern ਉਚਾਰਨ concern [en]
 • age ਉਚਾਰਨ age [en]
 • する ਉਚਾਰਨ する [ja]
 • hide ਉਚਾਰਨ hide [en]
 • efetuar ਉਚਾਰਨ efetuar [pt]
 • fax ਉਚਾਰਨ fax [en]
 • balloon ਉਚਾਰਨ balloon [en]
 • 養う ਉਚਾਰਨ 養う [ja]
 • built ਉਚਾਰਨ built [en]
 • hadn't ਉਚਾਰਨ hadn't [en]
 • conjugar ਉਚਾਰਨ conjugar [pt]
 • clarify ਉਚਾਰਨ clarify [en]
 • raid ਉਚਾਰਨ raid [en]
 • umzingelt ਉਚਾਰਨ umzingelt [de]
 • include ਉਚਾਰਨ include [en]
 • rave ਉਚਾਰਨ rave [en]
 • drum ਉਚਾਰਨ drum [en]
 • paid ਉਚਾਰਨ paid [en]
 • wilt ਉਚਾਰਨ wilt [nl]
 • slaughter ਉਚਾਰਨ slaughter [en]
 • stuff ਉਚਾਰਨ stuff [en]
 • reward ਉਚਾਰਨ reward [en]
 • acera ਉਚਾਰਨ acera [es]
 • hören ਉਚਾਰਨ hören [de]
 • freeze ਉਚਾਰਨ freeze [en]
 • steel ਉਚਾਰਨ steel [en]
 • schrijven ਉਚਾਰਨ schrijven [nl]
 • AIDS ਉਚਾਰਨ AIDS [en]
 • differentiate ਉਚਾਰਨ differentiate [en]
 • claim ਉਚਾਰਨ claim [en]
 • tilt ਉਚਾਰਨ tilt [en]
 • prostrate ਉਚਾਰਨ prostrate [en]
 • launch ਉਚਾਰਨ launch [en]
 • olla ਉਚਾਰਨ olla [es]
 • break ਉਚਾਰਨ break [en]
 • appreciate ਉਚਾਰਨ appreciate [en]
 • date ਉਚਾਰਨ date [en]
 • support ਉਚਾਰਨ support [en]
 • translate ਉਚਾਰਨ translate [en]
 • deliver ਉਚਾਰਨ deliver [en]
 • railroad ਉਚਾਰਨ railroad [en]
 • enter ਉਚਾਰਨ enter [en]
 • veil ਉਚਾਰਨ veil [en]
 • weigh ਉਚਾਰਨ weigh [en]
 • jet ਉਚਾਰਨ jet [en]
 • specify ਉਚਾਰਨ specify [en]
 • masturbate ਉਚਾਰਨ masturbate [en]
 • threaten ਉਚਾਰਨ threaten [en]
 • cum ਉਚਾਰਨ cum [en]
 • develop ਉਚਾਰਨ develop [en]
 • charge ਉਚਾਰਨ charge [en]
 • combine ਉਚਾਰਨ combine [en]
 • dig ਉਚਾਰਨ dig [en]
 • despair ਉਚਾਰਨ despair [en]
 • brush ਉਚਾਰਨ brush [en]
 • notice ਉਚਾਰਨ notice [en]
 • structure ਉਚਾਰਨ structure [en]
 • vignettes ਉਚਾਰਨ vignettes [en]
 • stalk ਉਚਾਰਨ stalk [en]
 • narrow ਉਚਾਰਨ narrow [en]
 • say ਉਚਾਰਨ say [en]
 • supply ਉਚਾਰਨ supply [en]
 • dice ਉਚਾਰਨ dice [en]
 • jag ਉਚਾਰਨ jag [sv]
 • demise ਉਚਾਰਨ demise [en]