ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • exacerbate ਉਚਾਰਨ exacerbate [en]
 • spoon ਉਚਾਰਨ spoon [en]
 • retract ਉਚਾਰਨ retract [en]
 • text ਉਚਾਰਨ text [en]
 • hidden ਉਚਾਰਨ hidden [en]
 • Dodge ਉਚਾਰਨ Dodge [en]
 • brush ਉਚਾਰਨ brush [en]
 • sneeze ਉਚਾਰਨ sneeze [en]
 • fashion ਉਚਾਰਨ fashion [en]
 • drill ਉਚਾਰਨ drill [en]
 • wie ਉਚਾਰਨ wie [de]
 • jag ਉਚਾਰਨ jag [sv]
 • store ਉਚਾਰਨ store [en]
 • crow ਉਚਾਰਨ crow [en]
 • structure ਉਚਾਰਨ structure [en]
 • verstehen ਉਚਾਰਨ verstehen [de]
 • farol ਉਚਾਰਨ farol [es]
 • threaten ਉਚਾਰਨ threaten [en]
 • sieve ਉਚਾਰਨ sieve [en]
 • shape ਉਚਾਰਨ shape [en]
 • recognize ਉਚਾਰਨ recognize [en]
 • paid ਉਚਾਰਨ paid [en]
 • ist ਉਚਾਰਨ ist [de]
 • resume ਉਚਾਰਨ resume [en]
 • git ਉਚਾਰਨ git [en]
 • charge ਉਚਾਰਨ charge [en]
 • dig ਉਚਾਰਨ dig [en]
 • drum ਉਚਾਰਨ drum [en]
 • whisper ਉਚਾਰਨ whisper [en]
 • sew ਉਚਾਰਨ sew [en]
 • download ਉਚਾਰਨ download [en]
 • resolve ਉਚਾਰਨ resolve [en]
 • edge ਉਚਾਰਨ edge [en]
 • grade ਉਚਾਰਨ grade [en]
 • illuminate ਉਚਾਰਨ illuminate [en]
 • pick ਉਚਾਰਨ pick [en]
 • savage ਉਚਾਰਨ savage [en]
 • whore ਉਚਾਰਨ whore [en]
 • drool ਉਚਾਰਨ drool [en]
 • delay ਉਚਾਰਨ delay [en]
 • function ਉਚਾਰਨ function [en]
 • concern ਉਚਾਰਨ concern [en]
 • make ਉਚਾਰਨ make [en]
 • say ਉਚਾਰਨ say [en]
 • compromise ਉਚਾਰਨ compromise [en]
 • reward ਉਚਾਰਨ reward [en]
 • mono ਉਚਾਰਨ mono [es]
 • running ਉਚਾਰਨ running [en]
 • nest ਉਚਾਰਨ nest [en]
 • sent ਉਚਾਰਨ sent [en]
 • litter ਉਚਾਰਨ litter [en]
 • rake ਉਚਾਰਨ rake [en]
 • meet ਉਚਾਰਨ meet [en]
 • sweat ਉਚਾਰਨ sweat [en]
 • hoe ਉਚਾਰਨ hoe [en]
 • lesen ਉਚਾਰਨ lesen [de]
 • 咕噥 ਉਚਾਰਨ 咕噥 [zh]
 • buck ਉਚਾਰਨ buck [en]
 • straddle ਉਚਾਰਨ straddle [en]
 • veil ਉਚਾਰਨ veil [en]
 • disregard ਉਚਾਰਨ disregard [en]
 • narrow ਉਚਾਰਨ narrow [en]
 • upload ਉਚਾਰਨ upload [en]
 • flourish ਉਚਾਰਨ flourish [en]
 • husband ਉਚਾਰਨ husband [en]
 • zone ਉਚਾਰਨ zone [en]
 • werden ਉਚਾਰਨ werden [de]
 • aprendeis ਉਚਾਰਨ aprendeis [pt]
 • raise ਉਚਾਰਨ raise [en]
 • weigh ਉਚਾਰਨ weigh [en]
 • exchange ਉਚਾਰਨ exchange [en]
 • deliver ਉਚਾਰਨ deliver [en]
 • enter ਉਚਾਰਨ enter [en]
 • contribute ਉਚਾਰਨ contribute [en]
 • smash ਉਚਾਰਨ smash [en]
 • consume ਉਚਾਰਨ consume [en]
 • ascertain ਉਚਾਰਨ ascertain [en]
 • plateau ਉਚਾਰਨ plateau [en]
 • annihilate ਉਚਾਰਨ annihilate [en]
 • Scrabble ਉਚਾਰਨ Scrabble [fr]
 • branch ਉਚਾਰਨ branch [en]
 • quilt ਉਚਾਰਨ quilt [en]
 • Nick ਉਚਾਰਨ Nick [en]
 • gossip ਉਚਾਰਨ gossip [en]
 • disadvantage ਉਚਾਰਨ disadvantage [en]
 • miss ਉਚਾਰਨ miss [en]
 • cosplay ਉਚਾਰਨ cosplay [en]
 • entertain ਉਚਾਰਨ entertain [en]
 • smile ਉਚਾਰਨ smile [en]
 • position ਉਚਾਰਨ position [en]
 • launch ਉਚਾਰਨ launch [en]
 • sample ਉਚਾਰਨ sample [en]
 • erect ਉਚਾਰਨ erect [en]
 • lull ਉਚਾਰਨ lull [en]
 • arbeiten ਉਚਾਰਨ arbeiten [de]
 • appear ਉਚਾਰਨ appear [en]
 • shampoo ਉਚਾਰਨ shampoo [en]
 • embarrassed ਉਚਾਰਨ embarrassed [en]
 • tramp ਉਚਾਰਨ tramp [en]
 • used ਉਚਾਰਨ used [en]