ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb - infinitiu

verb - infinitiu ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ser ਉਚਾਰਨ ser [es]
 • cantar ਉਚਾਰਨ cantar [es]
 • venir ਉਚਾਰਨ venir [fr]
 • follar ਉਚਾਰਨ follar [es]
 • heure ਉਚਾਰਨ heure [fr]
 • llegar ਉਚਾਰਨ llegar [es]
 • caminar ਉਚਾਰਨ caminar [es]
 • abandonar ਉਚਾਰਨ abandonar [es]
 • jugar ਉਚਾਰਨ jugar [es]
 • partir ਉਚਾਰਨ partir [fr]
 • tomar ਉਚਾਰਨ tomar [es]
 • seguir ਉਚਾਰਨ seguir [es]
 • tocar ਉਚਾਰਨ tocar [es]
 • llevar ਉਚਾਰਨ llevar [es]
 • callar ਉਚਾਰਨ callar [es]
 • saltar ਉਚਾਰਨ saltar [es]
 • sentir ਉਚਾਰਨ sentir [fr]
 • lavar ਉਚਾਰਨ lavar [pt]
 • Oscar ਉਚਾਰਨ Oscar [pt]
 • servir ਉਚਾਰਨ servir [es]
 • vendre ਉਚਾਰਨ vendre [fr]
 • quedar ਉਚਾਰਨ quedar [es]
 • pensar ਉਚਾਰਨ pensar [es]
 • mentir ਉਚਾਰਨ mentir [fr]
 • guardar ਉਚਾਰਨ guardar [es]
 • fer ਉਚਾਰਨ fer [fr]
 • advertir ਉਚਾਰਨ advertir [pt]
 • iniciar ਉਚਾਰਨ iniciar [es]
 • besar ਉਚਾਰਨ besar [es]
 • adquirir ਉਚਾਰਨ adquirir [pt]
 • pagar ਉਚਾਰਨ pagar [es]
 • cagar ਉਚਾਰਨ cagar [pt]
 • perdre ਉਚਾਰਨ perdre [fr]
 • actuar ਉਚਾਰਨ actuar [es]
 • deixar ਉਚਾਰਨ deixar [pt]
 • quitar ਉਚਾਰਨ quitar [es]
 • gravar ਉਚਾਰਨ gravar [pt]
 • tenir ਉਚਾਰਨ tenir [fr]
 • acabar ਉਚਾਰਨ acabar [pt]
 • pegar ਉਚਾਰਨ pegar [es]
 • acusar ਉਚਾਰਨ acusar [es]
 • parar ਉਚਾਰਨ parar [es]
 • finir ਉਚਾਰਨ finir [fr]
 • abdicar ਉਚਾਰਨ abdicar [es]
 • hesitar ਉਚਾਰਨ hesitar [pt]
 • calmar ਉਚਾਰਨ calmar [es]
 • tirar ਉਚਾਰਨ tirar [pt]
 • acostar ਉਚਾਰਨ acostar [es]
 • decidir ਉਚਾਰਨ decidir [es]
 • odiar ਉਚਾਰਨ odiar [es]
 • ignorar ਉਚਾਰਨ ignorar [pt]
 • usar ਉਚਾਰਨ usar [es]
 • formular ਉਚਾਰਨ formular [de]
 • acariciar ਉਚਾਰਨ acariciar [pt]
 • ocultar ਉਚਾਰਨ ocultar [pt]
 • talar ਉਚਾਰਨ talar [sv]
 • baixar ਉਚਾਰਨ baixar [pt]
 • abaixar ਉਚਾਰਨ abaixar [pt]
 • passar ਉਚਾਰਨ passar [ia]
 • girar ਉਚਾਰਨ girar [es]
 • adaptar ਉਚਾਰਨ adaptar [pt]
 • accionar ਉਚਾਰਨ accionar [es]
 • sacar ਉਚਾਰਨ sacar [es]
 • blindar ਉਚਾਰਨ blindar [es]
 • abolir ਉਚਾਰਨ abolir [es]
 • validar ਉਚਾਰਨ validar [pt]
 • perforar ਉਚਾਰਨ perforar [es]
 • marcar ਉਚਾਰਨ marcar [es]
 • raciocinar ਉਚਾਰਨ raciocinar [pt]
 • necessitar ਉਚਾਰਨ necessitar [pt]
 • manejar ਉਚਾਰਨ manejar [es]
 • titular ਉਚਾਰਨ titular [en]
 • edificar ਉਚਾਰਨ edificar [es]
 • casar ਉਚਾਰਨ casar [pt]
 • gustar ਉਚਾਰਨ gustar [es]
 • inhibir ਉਚਾਰਨ inhibir [es]
 • infligir ਉਚਾਰਨ infligir [es]
 • velar ਉਚਾਰਨ velar [en]
 • agarrar ਉਚਾਰਨ agarrar [es]
 • llegir ਉਚਾਰਨ llegir [ca]
 • embellir ਉਚਾਰਨ embellir [fr]
 • figurar ਉਚਾਰਨ figurar [es]
 • adorar ਉਚਾਰਨ adorar [es]
 • narrar ਉਚਾਰਨ narrar [es]
 • imaginar ਉਚਾਰਨ imaginar [es]
 • acostumar ਉਚਾਰਨ acostumar [pt]
 • saludar ਉਚਾਰਨ saludar [es]
 • abanderar ਉਚਾਰਨ abanderar [es]
 • penjar ਉਚਾਰਨ penjar [ca]
 • afirmar ਉਚਾਰਨ afirmar [es]
 • fixar ਉਚਾਰਨ fixar [ia]
 • obtenir ਉਚਾਰਨ obtenir [fr]
 • agitar ਉਚਾਰਨ agitar [es]
 • delinquir ਉਚਾਰਨ delinquir [es]
 • acudir ਉਚਾਰਨ acudir [es]
 • granular ਉਚਾਰਨ granular [en]
 • seleccionar ਉਚਾਰਨ seleccionar [es]
 • separar ਉਚਾਰਨ separar [es]
 • tolerar ਉਚਾਰਨ tolerar [pt]
 • observar ਉਚਾਰਨ observar [es]