ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb - infinitiu

verb - infinitiu ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • notar ਉਚਾਰਨ notar [de]
 • defecar ਉਚਾਰਨ defecar [es]
 • acumular ਉਚਾਰਨ acumular [pt]
 • afogar ਉਚਾਰਨ afogar [pt]
 • notificar ਉਚਾਰਨ notificar [es]
 • fraccionar ਉਚਾਰਨ fraccionar [es]
 • patinar ਉਚਾਰਨ patinar [es]
 • operar ਉਚਾਰਨ operar [pt]
 • denotar ਉਚਾਰਨ denotar [es]
 • fabricar ਉਚਾਰਨ fabricar [es]
 • instaurar ਉਚਾਰਨ instaurar [es]
 • admirar ਉਚਾਰਨ admirar [es]
 • acantonar ਉਚਾਰਨ acantonar [es]
 • vedar ਉਚਾਰਨ vedar [pt]
 • insistir ਉਚਾਰਨ insistir [pt]
 • imantar ਉਚਾਰਨ imantar [pt]
 • censurar ਉਚਾਰਨ censurar [pt]
 • manducar ਉਚਾਰਨ manducar [pt]
 • indicar ਉਚਾਰਨ indicar [es]
 • administrar ਉਚਾਰਨ administrar [pt]
 • mencionar ਉਚਾਰਨ mencionar [es]
 • licitar ਉਚਾਰਨ licitar [es]
 • imitar ਉਚਾਰਨ imitar [es]
 • aflorar ਉਚਾਰਨ aflorar [pt]
 • Decaure ਉਚਾਰਨ Decaure [fr]
 • festejar ਉਚਾਰਨ festejar [es]
 • libar ਉਚਾਰਨ libar [es]
 • importar ਉਚਾਰਨ importar [es]
 • gastar ਉਚਾਰਨ gastar [es]
 • abastar ਉਚਾਰਨ abastar [ca]
 • aglomerar ਉਚਾਰਨ aglomerar [es]
 • pallar ਉਚਾਰਨ pallar [es]
 • abocar ਉਚਾਰਨ abocar [es]
 • adulterar ਉਚਾਰਨ adulterar [pt]
 • decretar ਉਚਾਰਨ decretar [pt]
 • valorar ਉਚਾਰਨ valorar [es]
 • impedir ਉਚਾਰਨ impedir [es]
 • radiografiar ਉਚਾਰਨ radiografiar [ca]
 • inebriar ਉਚਾਰਨ inebriar [pt]
 • imputar ਉਚਾਰਨ imputar [pt]
 • mamar ਉਚਾਰਨ mamar [es]
 • acorralar ਉਚਾਰਨ acorralar [es]
 • pasturar ਉਚਾਰਨ pasturar [ca]
 • oficiar ਉਚਾਰਨ oficiar [es]
 • deliberar ਉਚਾਰਨ deliberar [es]
 • veure ਉਚਾਰਨ veure [ca]
 • deportar ਉਚਾਰਨ deportar [es]
 • nombrar ਉਚਾਰਨ nombrar [es]
 • adoptar ਉਚਾਰਨ adoptar [pt]
 • acotar ਉਚਾਰਨ acotar [pt]
 • laborar ਉਚਾਰਨ laborar [pt]
 • afilar ਉਚਾਰਨ afilar [es]
 • inocular ਉਚਾਰਨ inocular [pt]
 • manipular ਉਚਾਰਨ manipular [es]
 • serrar ਉਚਾਰਨ serrar [pt]
 • impregnar ਉਚਾਰਨ impregnar [es]
 • degollar ਉਚਾਰਨ degollar [es]
 • adunar ਉਚਾਰਨ adunar [pt]
 • instar ਉਚਾਰਨ instar [pt]
 • gelar ਉਚਾਰਨ gelar [pt]
 • guisar ਉਚਾਰਨ guisar [ca]
 • xiuxiuejar ਉਚਾਰਨ xiuxiuejar [ca]
 • elevar ਉਚਾਰਨ elevar [pt]
 • cavallar ਉਚਾਰਨ cavallar [ca]
 • basar ਉਚਾਰਨ basar [de]
 • adiar ਉਚਾਰਨ adiar [pt]
 • captar ਉਚਾਰਨ captar [es]
 • verificar ਉਚਾਰਨ verificar [pt]
 • formar ਉਚਾਰਨ formar [pt]
 • implorar ਉਚਾਰਨ implorar [es]
 • ratificar ਉਚਾਰਨ ratificar [es]
 • abrasar ਉਚਾਰਨ abrasar [es]
 • racionar ਉਚਾਰਨ racionar [pt]
 • acatar ਉਚਾਰਨ acatar [pt]
 • botar ਉਚਾਰਨ botar [es]
 • ulcerar ਉਚਾਰਨ ulcerar [es]
 • obviar ਉਚਾਰਨ obviar [es]
 • fracassar ਉਚਾਰਨ fracassar [pt]
 • caler ਉਚਾਰਨ caler [oc]
 • rapar ਉਚਾਰਨ rapar [es]
 • fascinar ਉਚਾਰਨ fascinar [es]
 • votar ਉਚਾਰਨ votar [pt]
 • fatigar ਉਚਾਰਨ fatigar [es]
 • versar ਉਚਾਰਨ versar [pt]
 • implicar ਉਚਾਰਨ implicar [es]
 • venerar ਉਚਾਰਨ venerar [pt]
 • incumbir ਉਚਾਰਨ incumbir [es]
 • agraciar ਉਚਾਰਨ agraciar [pt]
 • noticiar ਉਚਾਰਨ noticiar [pt]
 • parlamentar ਉਚਾਰਨ parlamentar [pt]
 • editar ਉਚਾਰਨ editar [es]
 • bascular ਉਚਾਰਨ bascular [pt]
 • embalar ਉਚਾਰਨ embalar [pt]
 • madurar ਉਚਾਰਨ madurar [pt]
 • salar ਉਚਾਰਨ salar [es]
 • degradar ਉਚਾਰਨ degradar [es]
 • palpar ਉਚਾਰਨ palpar [es]
 • obliterar ਉਚਾਰਨ obliterar [es]
 • laminar ਉਚਾਰਨ laminar [es]
 • carbonar ਉਚਾਰਨ carbonar [pt]