ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb - infinitiu

verb - infinitiu ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • acular ਉਚਾਰਨ acular [oc]
 • pelar ਉਚਾਰਨ pelar [pt]
 • tardar ਉਚਾਰਨ tardar [pt]
 • capturar ਉਚਾਰਨ capturar [pt]
 • embarcar ਉਚਾਰਨ embarcar [pt]
 • derogar ਉਚਾਰਨ derogar [es]
 • reivindicar ਉਚਾਰਨ reivindicar [es]
 • abjurar ਉਚਾਰਨ abjurar [es]
 • servar ਉਚਾਰਨ servar [sv]
 • versificar ਉਚਾਰਨ versificar [pt]
 • lapidar ਉਚਾਰਨ lapidar [es]
 • delirar ਉਚਾਰਨ delirar [pt]
 • adormir ਉਚਾਰਨ adormir [ca]
 • emancipar ਉਚਾਰਨ emancipar [es]
 • meditar ਉਚਾਰਨ meditar [es]
 • lacrar ਉਚਾਰਨ lacrar [pt]
 • acoquinar ਉਚਾਰਨ acoquinar [pt]
 • agradar ਉਚਾਰਨ agradar [es]
 • caducar ਉਚਾਰਨ caducar [es]
 • derivar ਉਚਾਰਨ derivar [pt]
 • obcecar ਉਚਾਰਨ obcecar [es]
 • radiar ਉਚਾਰਨ radiar [es]
 • laxar ਉਚਾਰਨ laxar [es]
 • orientar ਉਚਾਰਨ orientar [es]
 • ostentar ਉਚਾਰਨ ostentar [es]
 • justar ਉਚਾਰਨ justar [es]
 • ficar ਉਚਾਰਨ ficar [pt]
 • acanalar ਉਚਾਰਨ acanalar [ca]
 • Niquelar ਉਚਾਰਨ Niquelar [es]
 • abadernar ਉਚਾਰਨ abadernar [ca]
 • adobar ਉਚਾਰਨ adobar [ca]
 • verdejar ਉਚਾਰਨ verdejar [ca]
 • mesar ਉਚਾਰਨ mesar [es]
 • salpicar ਉਚਾਰਨ salpicar [pt]
 • falsificar ਉਚਾਰਨ falsificar [es]
 • identificar ਉਚਾਰਨ identificar [es]
 • celar ਉਚਾਰਨ celar [es]
 • recollir ਉਚਾਰਨ recollir [ca]
 • tesar ਉਚਾਰਨ tesar [es]
 • acabalar ਉਚਾਰਨ acabalar [oc]
 • implantar ਉਚਾਰਨ implantar [es]
 • habilitar ਉਚਾਰਨ habilitar [es]
 • infiltrar ਉਚਾਰਨ infiltrar [pt]
 • deprimir ਉਚਾਰਨ deprimir [pt]
 • variar ਉਚਾਰਨ variar [es]
 • florir ਉਚਾਰਨ florir [pt]
 • bategar ਉਚਾਰਨ bategar [pt]
 • adherir ਉਚਾਰਨ adherir [es]
 • derrocar ਉਚਾਰਨ derrocar [es]
 • inferir ਉਚਾਰਨ inferir [es]
 • igualar ਉਚਾਰਨ igualar [es]
 • deglutir ਉਚਾਰਨ deglutir [es]
 • taponar ਉਚਾਰਨ taponar [es]
 • acidificar ਉਚਾਰਨ acidificar [pt]
 • federar ਉਚਾਰਨ federar [pt]
 • bordar ਉਚਾਰਨ bordar [pt]
 • liquidar ਉਚਾਰਨ liquidar [pt]
 • saciar ਉਚਾਰਨ saciar [pt]
 • campar ਉਚਾਰਨ campar [es]
 • nitrar ਉਚਾਰਨ nitrar [pt]
 • degenerar ਉਚਾਰਨ degenerar [pt]
 • ondular ਉਚਾਰਨ ondular [pt]
 • infectar ਉਚਾਰਨ infectar [pt]
 • vaccinar ਉਚਾਰਨ vaccinar [oc]
 • beatificar ਉਚਾਰਨ beatificar [pt]
 • tarifar ਉਚਾਰਨ tarifar [ro]
 • farcir ਉਚਾਰਨ farcir [ca]
 • catalogar ਉਚਾਰਨ catalogar [pt]
 • calfar ਉਚਾਰਨ calfar [oc]
 • qualificar ਉਚਾਰਨ qualificar [pt]
 • inaugurar ਉਚਾਰਨ inaugurar [es]
 • sepultar ਉਚਾਰਨ sepultar [pt]
 • agenciar ਉਚਾਰਨ agenciar [pt]
 • nimbar ਉਚਾਰਨ nimbar [es]
 • acerar ਉਚਾਰਨ acerar [es]
 • acceptar ਉਚਾਰਨ acceptar [ca]
 • mesclar ਉਚਾਰਨ mesclar [pt]
 • carbonatar ਉਚਾਰਨ carbonatar [pt]
 • rarificar ਉਚਾਰਨ rarificar [es]
 • matinar ਉਚਾਰਨ matinar [gl]
 • fantasiar ਉਚਾਰਨ fantasiar [pt]
 • calcinar ਉਚਾਰਨ calcinar [pt]
 • secundar ਉਚਾਰਨ secundar [es]
 • parangonar ਉਚਾਰਨ parangonar [es]
 • electrocutar ਉਚਾਰਨ electrocutar [es]
 • impressionar ਉਚਾਰਨ impressionar [pt]
 • delatar ਉਚਾਰਨ delatar [pt]
 • graduar ਉਚਾਰਨ graduar [es]
 • carrar ਉਚਾਰਨ carrar [pt]
 • fecundar ਉਚਾਰਨ fecundar [es]
 • desafiar ਉਚਾਰਨ desafiar [es]
 • demarcar ਉਚਾਰਨ demarcar [pt]
 • verbejar ਉਚਾਰਨ verbejar [pt]
 • ocasionar ਉਚਾਰਨ ocasionar [es]
 • legislar ਉਚਾਰਨ legislar [es]
 • perdurar ਉਚਾਰਨ perdurar [pt]
 • governar ਉਚਾਰਨ governar [pt]
 • declarar ਉਚਾਰਨ declarar [es]
 • manifestar ਉਚਾਰਨ manifestar [es]
 • eludir ਉਚਾਰਨ eludir [es]