ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb - infinitive

verb - infinitive ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • play ਉਚਾਰਨ
  play [en]
 • ser ਉਚਾਰਨ
  ser [es]
 • cantar ਉਚਾਰਨ
  cantar [es]
 • venir ਉਚਾਰਨ
  venir [fr]
 • compare ਉਚਾਰਨ
  compare [en]
 • heure ਉਚਾਰਨ
  heure [fr]
 • follar ਉਚਾਰਨ
  follar [es]
 • llegar ਉਚਾਰਨ
  llegar [es]
 • jag ਉਚਾਰਨ
  jag [sv]
 • caminar ਉਚਾਰਨ
  caminar [es]
 • abandonar ਉਚਾਰਨ
  abandonar [es]
 • jugar ਉਚਾਰਨ
  jugar [es]
 • upload ਉਚਾਰਨ
  upload [en]
 • partir ਉਚਾਰਨ
  partir [fr]
 • llevar ਉਚਾਰਨ
  llevar [es]
 • tomar ਉਚਾਰਨ
  tomar [es]
 • seguir ਉਚਾਰਨ
  seguir [es]
 • tocar ਉਚਾਰਨ
  tocar [es]
 • sentir ਉਚਾਰਨ
  sentir [fr]
 • callar ਉਚਾਰਨ
  callar [es]
 • AI ਉਚਾਰਨ
  AI [nl]
 • saltar ਉਚਾਰਨ
  saltar [es]
 • Oscar ਉਚਾਰਨ
  Oscar [pt]
 • lavar ਉਚਾਰਨ
  lavar [pt]
 • vendre ਉਚਾਰਨ
  vendre [fr]
 • servir ਉਚਾਰਨ
  servir [es]
 • quedar ਉਚਾਰਨ
  quedar [es]
 • pensar ਉਚਾਰਨ
  pensar [es]
 • fer ਉਚਾਰਨ
  fer [fr]
 • kennen ਉਚਾਰਨ
  kennen [de]
 • mentir ਉਚਾਰਨ
  mentir [fr]
 • guardar ਉਚਾਰਨ
  guardar [es]
 • vara ਉਚਾਰਨ
  vara [sv]
 • Inge ਉਚਾਰਨ
  Inge [sv]
 • besar ਉਚਾਰਨ
  besar [es]
 • pagar ਉਚਾਰਨ
  pagar [es]
 • perdre ਉਚਾਰਨ
  perdre [fr]
 • advertir ਉਚਾਰਨ
  advertir [pt]
 • iniciar ਉਚਾਰਨ
  iniciar [es]
 • adquirir ਉਚਾਰਨ
  adquirir [pt]
 • cagar ਉਚਾਰਨ
  cagar [pt]
 • deixar ਉਚਾਰਨ
  deixar [pt]
 • actuar ਉਚਾਰਨ
  actuar [es]
 • quitar ਉਚਾਰਨ
  quitar [es]
 • tenir ਉਚਾਰਨ
  tenir [fr]
 • gravar ਉਚਾਰਨ
  gravar [pt]
 • acabar ਉਚਾਰਨ
  acabar [es]
 • pegar ਉਚਾਰਨ
  pegar [es]
 • finir ਉਚਾਰਨ
  finir [fr]
 • acusar ਉਚਾਰਨ
  acusar [es]
 • parar ਉਚਾਰਨ
  parar [es]
 • abdicar ਉਚਾਰਨ
  abdicar [es]
 • hesitar ਉਚਾਰਨ
  hesitar [pt]
 • tirar ਉਚਾਰਨ
  tirar [pt]
 • calmar ਉਚਾਰਨ
  calmar [es]
 • acostar ਉਚਾਰਨ
  acostar [es]
 • decidir ਉਚਾਰਨ
  decidir [es]
 • formular ਉਚਾਰਨ
  formular [de]
 • odiar ਉਚਾਰਨ
  odiar [es]
 • ignorar ਉਚਾਰਨ
  ignorar [pt]
 • talar ਉਚਾਰਨ
  talar [sv]
 • usar ਉਚਾਰਨ
  usar [es]
 • acariciar ਉਚਾਰਨ
  acariciar [pt]
 • girar ਉਚਾਰਨ
  girar [es]
 • baixar ਉਚਾਰਨ
  baixar [pt]
 • ocultar ਉਚਾਰਨ
  ocultar [pt]
 • passar ਉਚਾਰਨ
  passar [ia]
 • abaixar ਉਚਾਰਨ
  abaixar [pt]
 • adaptar ਉਚਾਰਨ
  adaptar [pt]
 • sacar ਉਚਾਰਨ
  sacar [es]
 • accionar ਉਚਾਰਨ
  accionar [es]
 • blindar ਉਚਾਰਨ
  blindar [es]
 • abolir ਉਚਾਰਨ
  abolir [es]
 • validar ਉਚਾਰਨ
  validar [pt]
 • embellir ਉਚਾਰਨ
  embellir [fr]
 • marcar ਉਚਾਰਨ
  marcar [es]
 • perforar ਉਚਾਰਨ
  perforar [es]
 • manejar ਉਚਾਰਨ
  manejar [es]
 • titular ਉਚਾਰਨ
  titular [en]
 • casar ਉਚਾਰਨ
  casar [pt]
 • necessitar ਉਚਾਰਨ
  necessitar [pt]
 • llegir ਉਚਾਰਨ
  llegir [ca]
 • gustar ਉਚਾਰਨ
  gustar [es]
 • edificar ਉਚਾਰਨ
  edificar [es]
 • inhibir ਉਚਾਰਨ
  inhibir [es]
 • velar ਉਚਾਰਨ
  velar [en]
 • agregar ਉਚਾਰਨ
  agregar [es]
 • infligir ਉਚਾਰਨ
  infligir [es]
 • obtenir ਉਚਾਰਨ
  obtenir [fr]
 • agarrar ਉਚਾਰਨ
  agarrar [es]
 • figurar ਉਚਾਰਨ
  figurar [es]
 • adorar ਉਚਾਰਨ
  adorar [es]
 • narrar ਉਚਾਰਨ
  narrar [es]
 • imaginar ਉਚਾਰਨ
  imaginar [es]
 • saludar ਉਚਾਰਨ
  saludar [es]
 • acostumar ਉਚਾਰਨ
  acostumar [pt]
 • abanderar ਉਚਾਰਨ
  abanderar [es]
 • penjar ਉਚਾਰਨ
  penjar [ca]
 • fixar ਉਚਾਰਨ
  fixar [ia]
 • agitar ਉਚਾਰਨ
  agitar [es]