ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb - present tense

verb - present tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • viu ਉਚਾਰਨ viu [pt]
 • Diu ਉਚਾਰਨ Diu [la]
 • obliquo ਉਚਾਰਨ obliquo [it]
 • compro ਉਚਾਰਨ compro [es]
 • dono ਉਚਾਰਨ dono [it]
 • puts ਉਚਾਰਨ puts [en]
 • premia ਉਚਾਰਨ premia [es]
 • Posen ਉਚਾਰਨ Posen [de]
 • surt ਉਚਾਰਨ surt [no]
 • venço ਉਚਾਰਨ venço [ca]
 • Dol ਉਚਾਰਨ Dol [tlh]
 • parla ਉਚਾਰਨ parla [es]
 • beu ਉਚਾਰਨ beu [nl]
 • poses ਉਚਾਰਨ poses [en]
 • peix ਉਚਾਰਨ peix [ca]
 • cau ਉਚਾਰਨ cau [ca]
 • tussen ਉਚਾਰਨ tussen [nl]
 • corro ਉਚਾਰਨ corro [es]
 • neden ਉਚਾਰਨ neden [tr]
 • copio ਉਚਾਰਨ copio [es]
 • llegeixen ਉਚਾਰਨ llegeixen [ca]
 • Mengen ਉਚਾਰਨ Mengen [de]
 • ment ਉਚਾਰਨ ment [lmo]
 • torceu ਉਚਾਰਨ torceu [pt]
 • creuen ਉਚਾਰਨ creuen [ca]
 • vull ਉਚਾਰਨ vull [ca]
 • perds ਉਚਾਰਨ perds [fr]
 • pudim ਉਚਾਰਨ pudim [pt]
 • juga ਉਚਾਰਨ juga [ind]
 • moren ਉਚਾਰਨ moren [no]
 • eet ਉਚਾਰਨ eet [af]
 • Neda ਉਚਾਰਨ Neda [hr]
 • fonem ਉਚਾਰਨ fonem [sv]
 • valen ਉਚਾਰਨ valen [sv]
 • componen ਉਚਾਰਨ componen [es]
 • Vota ਉਚਾਰਨ Vota [es]
 • parlo ਉਚਾਰਨ parlo [it]
 • caps ਉਚਾਰਨ caps [en]
 • perdeu ਉਚਾਰਨ perdeu [pt]
 • deu ਉਚਾਰਨ deu [ca]
 • ric ਉਚਾਰਨ ric [ia]
 • baten ਉਚਾਰਨ baten [de]
 • molen ਉਚਾਰਨ molen [nl]
 • paguen ਉਚਾਰਨ paguen [es]
 • Muny ਉਚਾਰਨ Muny [de]
 • fita ਉਚਾਰਨ fita [pt]
 • Nedo ਉਚਾਰਨ Nedo [it]
 • aprenc ਉਚਾਰਨ aprenc [ca]
 • batem ਉਚਾਰਨ batem [pt]
 • Soleu ਉਚਾਰਨ Soleu [oc]
 • Rieu ਉਚਾਰਨ Rieu [fr]
 • prens ਉਚਾਰਨ prens [tr]
 • puc ਉਚਾਰਨ puc [ca]
 • viviu ਉਚਾਰਨ viviu [pt]
 • prega ਉਚਾਰਨ prega [pt]
 • clous ਉਚਾਰਨ clous [fr]
 • estic ਉਚਾਰਨ estic [ca]
 • vaig ਉਚਾਰਨ vaig [ca]
 • evacua ਉਚਾਰਨ evacua [es]
 • recordo ਉਚਾਰਨ recordo [pt]
 • heus ਉਚਾਰਨ heus [la]
 • solen ਉਚਾਰਨ solen [da]
 • Rompo ਉਚਾਰਨ Rompo [it]
 • agraeix ਉਚਾਰਨ agraeix [ca]
 • necessito ਉਚਾਰਨ necessito [it]
 • inicia ਉਚਾਰਨ inicia [es]
 • fugiu ਉਚਾਰਨ fugiu [pt]
 • sabem ਉਚਾਰਨ sabem [pt]
 • unner ਉਚਾਰਨ unner [vmf]
 • Admeto ਉਚਾਰਨ Admeto [pt]
 • creu ਉਚਾਰਨ creu [ast]
 • puja ਉਚਾਰਨ puja [es]
 • caben ਉਚਾਰਨ caben [es]
 • Venen ਉਚਾਰਨ Venen [de]
 • trau ਉਚਾਰਨ trau [no]
 • rac ਉਚਾਰਨ rac [fr]
 • IX ਉਚਾਰਨ IX [pl]
 • tenen ਉਚਾਰਨ tenen [ca]
 • necessita ਉਚਾਰਨ necessita [pt]
 • votes ਉਚਾਰਨ votes [en]
 • corres ਉਚਾਰਨ corres [es]
 • jaus ਉਚਾਰਨ jaus [ca]
 • admets ਉਚਾਰਨ admets [ca]
 • faig ਉਚਾਰਨ faig [ca]
 • fugen ਉਚਾਰਨ fugen [ca]
 • enveja ਉਚਾਰਨ enveja [oc]
 • cabem ਉਚਾਰਨ cabem [pt]
 • peixo ਉਚਾਰਨ peixo [ca]
 • sóc ਉਚਾਰਨ sóc [ca]
 • premies ਉਚਾਰਨ premies [nl]
 • duus ਉਚਾਰਨ duus [sc]
 • cobriu ਉਚਾਰਨ cobriu [pt]
 • veig ਉਚਾਰਨ veig [ca]
 • Plauen ਉਚਾਰਨ Plauen [de]
 • surto ਉਚਾਰਨ surto [pt]
 • Marxen ਉਚਾਰਨ Marxen [de]
 • perdem ਉਚਾਰਨ perdem [ca]
 • temen ਉਚਾਰਨ temen [es]
 • volem ਉਚਾਰਨ volem [ca]
 • dius ਉਚਾਰਨ dius [an]