ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb - present tense

verb - present tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • coem ਉਚਾਰਨ coem [ca]
 • trenquem ਉਚਾਰਨ trenquem [ca]
 • esglaieu ਉਚਾਰਨ esglaieu [ca]
 • establim ਉਚਾਰਨ establim [ca]
 • jac ਉਚਾਰਨ jac [ca]
 • pregueu ਉਚਾਰਨ pregueu [ca]
 • raem ਉਚਾਰਨ raem [ca]
 • prevens ਉਚਾਰਨ prevens [ca]
 • omplen ਉਚਾਰਨ omplen [ca]
 • bullim ਉਚਾਰਨ bullim [ca]
 • sents ਉਚਾਰਨ sents [ca]
 • coneixem ਉਚਾਰਨ coneixem [ca]
 • bulliu ਉਚਾਰਨ bulliu [ca]
 • negociem ਉਚਾਰਨ negociem [ca]
 • pruu ਉਚਾਰਨ pruu [ca]
 • vénen ਉਚਾਰਨ vénen [ca]
 • veieu ਉਚਾਰਨ veieu [ca]
 • compres ਉਚਾਰਨ compres [es]
 • imprimiu ਉਚਾਰਨ imprimiu [pt]
 • menteixen ਉਚਾਰਨ menteixen [ca]
 • valem ਉਚਾਰਨ valem [pt]
 • admetem ਉਚਾਰਨ admetem [ca]
 • sofrim ਉਚਾਰਨ sofrim [ca]
 • millora ਉਚਾਰਨ millora [ca]
 • diuen ਉਚਾਰਨ diuen [ca]
 • sopes ਉਚਾਰਨ sopes [ca]
 • recloeu ਉਚਾਰਨ recloeu [ca]
 • llegim ਉਚਾਰਨ llegim [ca]
 • viuen ਉਚਾਰਨ viuen [ca]
 • bateu ਉਚਾਰਨ bateu [pt]
 • carvens ਉਚਾਰਨ carvens [ca]
 • compleixen ਉਚਾਰਨ compleixen [ca]
 • iniciem ਉਚਾਰਨ iniciem [ca]
 • poden ਉਚਾਰਨ poden [ca]
 • treus ਉਚਾਰਨ treus [ca]
 • descosiu ਉਚਾਰਨ descosiu [ca]
 • descuses ਉਚਾਰਨ descuses [ca]
 • reeixiu ਉਚਾਰਨ reeixiu [ca]
 • romaneu ਉਚਾਰਨ romaneu [ca]
 • solc ਉਚਾਰਨ solc [ca]
 • ajupen ਉਚਾਰਨ ajupen [ca]
 • cruixo ਉਚਾਰਨ cruixo [ca]
 • pugeu ਉਚਾਰਨ pugeu [ca]
 • nouen ਉਚਾਰਨ nouen [ca]
 • obliqüeu ਉਚਾਰਨ obliqüeu [ca]
 • carvenem ਉਚਾਰਨ carvenem [ca]
 • bevem ਉਚਾਰਨ bevem [ca]
 • traieu ਉਚਾਰਨ traieu [ca]
 • complim ਉਚਾਰਨ complim [ca]
 • véns ਉਚਾਰਨ véns [ca]
 • argüim ਉਚਾਰਨ argüim [ca]
 • pateixo ਉਚਾਰਨ pateixo [ca]
 • apareixes ਉਚਾਰਨ apareixes [ca]
 • compren ਉਚਾਰਨ compren [es]
 • noeu ਉਚਾਰਨ noeu [ca]
 • commous ਉਚਾਰਨ commous [ca]
 • jeus ਉਚਾਰਨ jeus [ca]
 • vivim ਉਚਾਰਨ vivim [ca]
 • pertanys ਉਚਾਰਨ pertanys [ca]
 • Haig ਉਚਾਰਨ Haig [ca]
 • preneu ਉਚਾਰਨ preneu [ca]
 • Mols ਉਚਾਰਨ Mols [de]
 • lloes ਉਚਾਰਨ lloes [ca]
 • neixo ਉਚਾਰਨ neixo [ca]
 • dormim ਉਚਾਰਨ dormim [ca]
 • admet ਉਚਾਰਨ admet [ca]
 • creixem ਉਚਾਰਨ creixem [ca]
 • dolen ਉਚਾਰਨ dolen [ca]
 • lluus ਉਚਾਰਨ lluus [ca]
 • confon ਉਚਾਰਨ confon [ca]
 • caminen ਉਚਾਰਨ caminen [es]
 • sortim ਉਚਾਰਨ sortim [ca]
 • recordeu ਉਚਾਰਨ recordeu [ca]
 • obteniu ਉਚਾਰਨ obteniu [ca]
 • cruixen ਉਚਾਰਨ cruixen [ca]
 • cabeu ਉਚਾਰਨ cabeu [ca]
 • creus ਉਚਾਰਨ creus [ca]
 • temeu ਉਚਾਰਨ temeu [pt]
 • commoc ਉਚਾਰਨ commoc [ca]
 • argüeix ਉਚਾਰਨ argüeix [ca]
 • complau ਉਚਾਰਨ complau [ca]
 • naixeu ਉਚਾਰਨ naixeu [ca]
 • surten ਉਚਾਰਨ surten [ca]
 • obtinc ਉਚਾਰਨ obtinc [ca]
 • visc ਉਚਾਰਨ visc [ca]
 • beuen ਉਚਾਰਨ beuen [ca]
 • oeixo ਉਚਾਰਨ oeixo [ca]
 • patim ਉਚਾਰਨ patim [pt]
 • copieu ਉਚਾਰਨ copieu [ca]
 • neixes ਉਚਾਰਨ neixes [ca]
 • veu ਉਚਾਰਨ veu [ca]
 • escrius ਉਚਾਰਨ escrius [ca]
 • romanem ਉਚਾਰਨ romanem [ca]
 • devem ਉਚਾਰਨ devem [pt]
 • llegeixes ਉਚਾਰਨ llegeixes [ca]
 • torç ਉਚਾਰਨ torç [ca]
 • havem ਉਚਾਰਨ havem [ca]
 • puden ਉਚਾਰਨ puden [ca]
 • creiem ਉਚਾਰਨ creiem [ca]
 • troba ਉਚਾਰਨ troba [ca]