ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb - present tense

verb - present tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • cous ਉਚਾਰਨ cous [ca]
 • devem ਉਚਾਰਨ devem [pt]
 • troba ਉਚਾਰਨ troba [ca]
 • Cuines ਉਚਾਰਨ Cuines [ca]
 • reïxen ਉਚਾਰਨ reïxen [ca]
 • canviem ਉਚਾਰਨ canviem [ca]
 • commou ਉਚਾਰਨ commou [ca]
 • jec ਉਚਾਰਨ jec [ca]
 • cobreixo ਉਚਾਰਨ cobreixo [ca]
 • rompeu ਉਚਾਰਨ rompeu [pt]
 • aparec ਉਚਾਰਨ aparec [ca]
 • redueixo ਉਚਾਰਨ redueixo [ca]
 • creix ਉਚਾਰਨ creix [ca]
 • esglaies ਉਚਾਰਨ esglaies [ca]
 • mentiu ਉਚਾਰਨ mentiu [ca]
 • pruen ਉਚਾਰਨ pruen [ca]
 • beus ਉਚਾਰਨ beus [ca]
 • obtens ਉਚਾਰਨ obtens [ca]
 • trobem ਉਚਾਰਨ trobem [ca]
 • enaigüen ਉਚਾਰਨ enaigüen [ca]
 • pagues ਉਚਾਰਨ pagues [ca]
 • patiu ਉਚਾਰਨ patiu [ca]
 • aneu ਉਚਾਰਨ aneu [ca]
 • enveges ਉਚਾਰਨ enveges [ca]
 • molem ਉਚਾਰਨ molem [ca]
 • menja ਉਚਾਰਨ menja [ca]
 • reïxo ਉਚਾਰਨ reïxo [ca]
 • complac ਉਚਾਰਨ complac [ca]
 • absoleu ਉਚਾਰਨ absoleu [ca]
 • seuen ਉਚਾਰਨ seuen [ca]
 • cuinem ਉਚਾਰਨ cuinem [ca]
 • pateixen ਉਚਾਰਨ pateixen [ca]
 • llegiu ਉਚਾਰਨ llegiu [ca]
 • obro ਉਚਾਰਨ obro [ca]
 • plătești ਉਚਾਰਨ plătești [ro]
 • fugim ਉਚਾਰਨ fugim [ca]
 • copiem ਉਚਾਰਨ copiem [ca]
 • posem ਉਚਾਰਨ posem [ca]
 • descosim ਉਚਾਰਨ descosim [ca]
 • preveniu ਉਚਾਰਨ preveniu [pt]
 • rius ਉਚਾਰਨ rius [ca]
 • caiem ਉਚਾਰਨ caiem [ca]
 • dueu ਉਚਾਰਨ dueu [ca]
 • estableixen ਉਚਾਰਨ estableixen [ca]
 • peixen ਉਚਾਰਨ peixen [ca]
 • atenen ਉਚਾਰਨ atenen [ca]
 • nedes ਉਚਾਰਨ nedes [ca]
 • confons ਉਚਾਰਨ confons [ca]
 • ajup ਉਚਾਰਨ ajup [ca]
 • naixes ਉਚਾਰਨ naixes [ca]
 • ajups ਉਚਾਰਨ ajups [ca]
 • imprimeixen ਉਚਾਰਨ imprimeixen [ca]
 • depenem ਉਚਾਰਨ depenem [ca]
 • serveixen ਉਚਾਰਨ serveixen [ca]
 • jaieu ਉਚਾਰਨ jaieu [ca]
 • supleixen ਉਚਾਰਨ supleixen [ca]
 • cloem ਉਚਾਰਨ cloem [ca]
 • menyspreen ਉਚਾਰਨ menyspreen [ca]
 • poseu ਉਚਾਰਨ poseu [ca]
 • desclous ਉਚਾਰਨ desclous [ca]
 • ouen ਉਚਾਰਨ ouen [ca]
 • jugues ਉਚਾਰਨ jugues [ca]
 • fiteu ਉਚਾਰਨ fiteu [ca]
 • heuen ਉਚਾਰਨ heuen [ca]
 • comencem ਉਚਾਰਨ comencem [ca]
 • oeixes ਉਚਾਰਨ oeixes [ca]
 • naix ਉਚਾਰਨ naix [ca]
 • obliqua ਉਚਾਰਨ obliqua [ca]
 • donen ਉਚਾਰਨ donen [ca]
 • atens ਉਚਾਰਨ atens [ca]
 • riuen ਉਚਾਰਨ riuen [ca]
 • aprens ਉਚਾਰਨ aprens [ca]
 • senten ਉਚਾਰਨ senten [ca]
 • treballeu ਉਚਾਰਨ treballeu [ca]
 • compon ਉਚਾਰਨ compon [ca]
 • surts ਉਚਾਰਨ surts [ca]
 • evacues ਉਚਾਰਨ evacues [ca]
 • començo ਉਚਾਰਨ començo [ca]
 • Tallen ਉਚਾਰਨ Tallen [de]
 • veiem ਉਚਾਰਨ veiem [ca]
 • canvien ਉਚਾਰਨ canvien [ca]
 • obrim ਉਚਾਰਨ obrim [ca]
 • reduïu ਉਚਾਰਨ reduïu [ca]
 • correu ਉਚਾਰਨ correu [ca]
 • descloeu ਉਚਾਰਨ descloeu [ca]
 • lloem ਉਚਾਰਨ lloem [ca]
 • eixiu ਉਚਾਰਨ eixiu [ca]
 • serveix ਉਚਾਰਨ serveix [ca]
 • desfàs ਉਚਾਰਨ desfàs [ca]
 • comences ਉਚਾਰਨ comences [ca]
 • fujo ਉਚਾਰਨ fujo [ca]
 • atenyeu ਉਚਾਰਨ atenyeu [ca]
 • argüeixen ਉਚਾਰਨ argüeixen [ca]
 • marxes ਉਚਾਰਨ marxes [ca]
 • atén ਉਚਾਰਨ atén [ca]
 • obren ਉਚਾਰਨ obren [ca]
 • està ਉਚਾਰਨ està [ca]
 • Dines ਉਚਾਰਨ Dines [da]
 • constrenys ਉਚਾਰਨ constrenys [ca]
 • coneixeu ਉਚਾਰਨ coneixeu [ca]