ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb past tense

verb past tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • caught ਉਚਾਰਨ caught [en]
 • graduated ਉਚਾਰਨ graduated [en]
 • were ਉਚਾਰਨ were [en]
 • got ਉਚਾਰਨ got [en]
 • bought ਉਚਾਰਨ bought [en]
 • won ਉਚਾਰਨ won [en]
 • saw ਉਚਾਰਨ saw [en]
 • was ਉਚਾਰਨ was [en]
 • brought ਉਚਾਰਨ brought [en]
 • heard ਉਚਾਰਨ heard [en]
 • exhausted ਉਚਾਰਨ exhausted [en]
 • ran ਉਚਾਰਨ ran [en]
 • ate ਉਚਾਰਨ ate [en]
 • knew ਉਚਾਰਨ knew [en]
 • began ਉਚਾਰਨ began [en]
 • found ਉਚਾਰਨ found [en]
 • threw ਉਚਾਰਨ threw [en]
 • crowded ਉਚਾਰਨ crowded [en]
 • located ਉਚਾਰਨ located [en]
 • wrote ਉਚਾਰਨ wrote [en]
 • watched ਉਚਾਰਨ watched [en]
 • scheduled ਉਚਾਰਨ scheduled [en]
 • scared ਉਚਾਰਨ scared [en]
 • gathered ਉਚਾਰਨ gathered [en]
 • sophisticated ਉਚਾਰਨ sophisticated [en]
 • ought ਉਚਾਰਨ ought [en]
 • detached ਉਚਾਰਨ detached [en]
 • sang ਉਚਾਰਨ sang [fr]
 • oxygenated ਉਚਾਰਨ oxygenated [en]
 • used ਉਚਾਰਨ used [en]
 • threatened ਉਚਾਰਨ threatened [en]
 • stressed ਉਚਾਰਨ stressed [en]
 • shot ਉਚਾਰਨ shot [en]
 • Induced ਉਚਾਰਨ Induced [en]
 • abandoned ਉਚਾਰਨ abandoned [en]
 • built ਉਚਾਰਨ built [en]
 • testified ਉਚਾਰਨ testified [en]
 • sought ਉਚਾਰਨ sought [en]
 • sunk ਉਚਾਰਨ sunk [en]
 • thrilled ਉਚਾਰਨ thrilled [en]
 • listened ਉਚਾਰਨ listened [en]
 • stove ਉਚਾਰਨ stove [en]
 • read (past participle) ਉਚਾਰਨ read (past participle) [en]
 • supposed ਉਚਾਰਨ supposed [en]
 • focused ਉਚਾਰਨ focused [en]
 • forbade ਉਚਾਰਨ forbade [en]
 • debuted ਉਚਾਰਨ debuted [en]
 • learnt ਉਚਾਰਨ learnt [en]
 • bothered ਉਚਾਰਨ bothered [en]
 • irritated ਉਚਾਰਨ irritated [en]
 • misspelt ਉਚਾਰਨ misspelt [en]
 • unsubstantiated ਉਚਾਰਨ unsubstantiated [en]
 • heated ਉਚਾਰਨ heated [en]
 • stuck ਉਚਾਰਨ stuck [en]
 • failed ਉਚਾਰਨ failed [en]
 • launched ਉਚਾਰਨ launched [en]
 • needed ਉਚਾਰਨ needed [en]
 • touted ਉਚਾਰਨ touted [en]
 • characterized ਉਚਾਰਨ characterized [en]
 • spotted ਉਚਾਰਨ spotted [en]
 • organized ਉਚਾਰਨ organized [en]
 • washed ਉਚਾਰਨ washed [en]
 • sent ਉਚਾਰਨ sent [en]
 • mentioned ਉਚਾਰਨ mentioned [en]
 • massaged ਉਚਾਰਨ massaged [en]
 • wound (past participle) ਉਚਾਰਨ wound (past participle) [en]
 • scented ਉਚਾਰਨ scented [en]
 • sauteed ਉਚਾਰਨ sauteed [en]
 • tuned ਉਚਾਰਨ tuned [en]
 • organised ਉਚਾਰਨ organised [en]
 • tainted ਉਚਾਰਨ tainted [en]
 • shattered ਉਚਾਰਨ shattered [en]
 • biased ਉਚਾਰਨ biased [en]
 • typewritten ਉਚਾਰਨ typewritten [en]
 • patrolled ਉਚਾਰਨ patrolled [en]
 • unchained ਉਚਾਰਨ unchained [en]
 • surprised ਉਚਾਰਨ surprised [en]
 • misinterpreted ਉਚਾਰਨ misinterpreted [en]
 • faceted ਉਚਾਰਨ faceted [en]
 • whipped ਉਚਾਰਨ whipped [en]
 • wondered ਉਚਾਰਨ wondered [en]
 • flipped ਉਚਾਰਨ flipped [en]
 • disembodied ਉਚਾਰਨ disembodied [en]
 • chaffed ਉਚਾਰਨ chaffed [en]
 • jumped ਉਚਾਰਨ jumped [en]
 • foiled ਉਚਾਰਨ foiled [en]
 • patented ਉਚਾਰਨ patented [en]
 • bathed ਉਚਾਰਨ bathed [en]
 • expired ਉਚਾਰਨ expired [en]
 • increased ਉਚਾਰਨ increased [en]
 • cremated ਉਚਾਰਨ cremated [en]
 • touched ਉਚਾਰਨ touched [en]
 • grilled ਉਚਾਰਨ grilled [en]
 • chuffed ਉਚਾਰਨ chuffed [en]
 • rescued ਉਚਾਰਨ rescued [en]
 • calibrated ਉਚਾਰਨ calibrated [en]
 • ruptured ਉਚਾਰਨ ruptured [en]
 • vowed ਉਚਾਰਨ vowed [en]
 • dismissed ਉਚਾਰਨ dismissed [en]
 • solved ਉਚਾਰਨ solved [en]