ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb past tense

verb past tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • caught ਉਚਾਰਨ
  caught [en]
 • graduated ਉਚਾਰਨ
  graduated [en]
 • were ਉਚਾਰਨ
  were [en]
 • got ਉਚਾਰਨ
  got [en]
 • bought ਉਚਾਰਨ
  bought [en]
 • won ਉਚਾਰਨ
  won [en]
 • saw ਉਚਾਰਨ
  saw [en]
 • was ਉਚਾਰਨ
  was [en]
 • brought ਉਚਾਰਨ
  brought [en]
 • heard ਉਚਾਰਨ
  heard [en]
 • ate ਉਚਾਰਨ
  ate [en]
 • knew ਉਚਾਰਨ
  knew [en]
 • exhausted ਉਚਾਰਨ
  exhausted [en]
 • began ਉਚਾਰਨ
  began [en]
 • ran ਉਚਾਰਨ
  ran [en]
 • found ਉਚਾਰਨ
  found [en]
 • threw ਉਚਾਰਨ
  threw [en]
 • located ਉਚਾਰਨ
  located [en]
 • crowded ਉਚਾਰਨ
  crowded [en]
 • watched ਉਚਾਰਨ
  watched [en]
 • wrote ਉਚਾਰਨ
  wrote [en]
 • scared ਉਚਾਰਨ
  scared [en]
 • scheduled ਉਚਾਰਨ
  scheduled [en]
 • gathered ਉਚਾਰਨ
  gathered [en]
 • ought ਉਚਾਰਨ
  ought [en]
 • used ਉਚਾਰਨ
  used [en]
 • sophisticated ਉਚਾਰਨ
  sophisticated [en]
 • sang ਉਚਾਰਨ
  sang [fr]
 • detached ਉਚਾਰਨ
  detached [en]
 • threatened ਉਚਾਰਨ
  threatened [en]
 • shot ਉਚਾਰਨ
  shot [en]
 • built ਉਚਾਰਨ
  built [en]
 • read (past participle) ਉਚਾਰਨ
  read (past participle) [en]
 • oxygenated ਉਚਾਰਨ
  oxygenated [en]
 • stressed ਉਚਾਰਨ
  stressed [en]
 • abandoned ਉਚਾਰਨ
  abandoned [en]
 • Induced ਉਚਾਰਨ
  Induced [en]
 • sought ਉਚਾਰਨ
  sought [en]
 • thrilled ਉਚਾਰਨ
  thrilled [en]
 • listened ਉਚਾਰਨ
  listened [en]
 • stove ਉਚਾਰਨ
  stove [en]
 • testified ਉਚਾਰਨ
  testified [en]
 • supposed ਉਚਾਰਨ
  supposed [en]
 • sunk ਉਚਾਰਨ
  sunk [en]
 • forbade ਉਚਾਰਨ
  forbade [en]
 • focused ਉਚਾਰਨ
  focused [en]
 • debuted ਉਚਾਰਨ
  debuted [en]
 • failed ਉਚਾਰਨ
  failed [en]
 • stuck ਉਚਾਰਨ
  stuck [en]
 • learnt ਉਚਾਰਨ
  learnt [en]
 • bothered ਉਚਾਰਨ
  bothered [en]
 • needed ਉਚਾਰਨ
  needed [en]
 • launched ਉਚਾਰਨ
  launched [en]
 • irritated ਉਚਾਰਨ
  irritated [en]
 • heated ਉਚਾਰਨ
  heated [en]
 • unsubstantiated ਉਚਾਰਨ
  unsubstantiated [en]
 • misspelt ਉਚਾਰਨ
  misspelt [en]
 • characterized ਉਚਾਰਨ
  characterized [en]
 • washed ਉਚਾਰਨ
  washed [en]
 • organized ਉਚਾਰਨ
  organized [en]
 • mentioned ਉਚਾਰਨ
  mentioned [en]
 • spotted ਉਚਾਰਨ
  spotted [en]
 • touted ਉਚਾਰਨ
  touted [en]
 • sent ਉਚਾਰਨ
  sent [en]
 • sauteed ਉਚਾਰਨ
  sauteed [en]
 • surprised ਉਚਾਰਨ
  surprised [en]
 • wound (past participle) ਉਚਾਰਨ
  wound (past participle) [en]
 • scented ਉਚਾਰਨ
  scented [en]
 • organised ਉਚਾਰਨ
  organised [en]
 • massaged ਉਚਾਰਨ
  massaged [en]
 • tuned ਉਚਾਰਨ
  tuned [en]
 • shattered ਉਚਾਰਨ
  shattered [en]
 • biased ਉਚਾਰਨ
  biased [en]
 • tainted ਉਚਾਰਨ
  tainted [en]
 • jumped ਉਚਾਰਨ
  jumped [en]
 • increased ਉਚਾਰਨ
  increased [en]
 • wondered ਉਚਾਰਨ
  wondered [en]
 • grilled ਉਚਾਰਨ
  grilled [en]
 • flipped ਉਚਾਰਨ
  flipped [en]
 • bathed ਉਚਾਰਨ
  bathed [en]
 • unchained ਉਚਾਰਨ
  unchained [en]
 • typewritten ਉਚਾਰਨ
  typewritten [en]
 • patrolled ਉਚਾਰਨ
  patrolled [en]
 • seen ਉਚਾਰਨ
  seen [en]
 • whipped ਉਚਾਰਨ
  whipped [en]
 • expired ਉਚਾਰਨ
  expired [en]
 • accepted ਉਚਾਰਨ
  accepted [en]
 • killed ਉਚਾਰਨ
  killed [en]
 • patented ਉਚਾਰਨ
  patented [en]
 • touched ਉਚਾਰਨ
  touched [en]
 • solved ਉਚਾਰਨ
  solved [en]
 • misinterpreted ਉਚਾਰਨ
  misinterpreted [en]
 • faceted ਉਚਾਰਨ
  faceted [en]
 • disembodied ਉਚਾਰਨ
  disembodied [en]
 • rescued ਉਚਾਰਨ
  rescued [en]
 • annoyed ਉਚਾਰਨ
  annoyed [en]
 • chaffed ਉਚਾਰਨ
  chaffed [en]
 • foiled ਉਚਾਰਨ
  foiled [en]
 • cremated ਉਚਾਰਨ
  cremated [en]
 • awarded ਉਚਾਰਨ
  awarded [en]