ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb present tense

verb present tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • separating ਉਚਾਰਨ separating [en]
 • coaching ਉਚਾਰਨ coaching [en]
 • costing ਉਚਾਰਨ costing [en]
 • authoring ਉਚਾਰਨ authoring [en]
 • spill ਉਚਾਰਨ spill [en]
 • ringing ਉਚਾਰਨ ringing [en]
 • buceamos ਉਚਾਰਨ buceamos [es]
 • lending ਉਚਾਰਨ lending [en]
 • volando ਉਚਾਰਨ volando [es]
 • reminding ਉਚਾਰਨ reminding [en]
 • drifting ਉਚਾਰਨ drifting [en]
 • innovate ਉਚਾਰਨ innovate [en]
 • groans ਉਚਾਰਨ groans [en]
 • disassemble ਉਚਾਰਨ disassemble [en]
 • planting ਉਚਾਰਨ planting [en]
 • clubbing ਉਚਾਰਨ clubbing [en]
 • muster ਉਚਾਰਨ muster [de]
 • espouse ਉਚਾਰਨ espouse [en]
 • struggle ਉਚਾਰਨ struggle [en]
 • scratching ਉਚਾਰਨ scratching [en]
 • blaspheme ਉਚਾਰਨ blaspheme [en]
 • countenance ਉਚਾਰਨ countenance [en]
 • prevent ਉਚਾਰਨ prevent [en]
 • glower ਉਚਾਰਨ glower [en]
 • claw ਉਚਾਰਨ claw [en]
 • daunt ਉਚਾਰਨ daunt [en]
 • deflect ਉਚਾਰਨ deflect [en]
 • evade ਉਚਾਰਨ evade [en]
 • lamb ਉਚਾਰਨ lamb [en]
 • ferment ਉਚਾਰਨ ferment [fr]
 • misuse ਉਚਾਰਨ misuse [en]
 • showering ਉਚਾਰਨ showering [en]
 • knitting ਉਚਾਰਨ knitting [en]
 • insinuate ਉਚਾਰਨ insinuate [en]
 • sleepwalk ਉਚਾਰਨ sleepwalk [en]
 • presents ਉਚਾਰਨ presents [en]
 • tries ਉਚਾਰਨ tries [en]