ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbi infinito

verbi infinito ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • piacere ਉਚਾਰਨ piacere [it]
 • chiedere ਉਚਾਰਨ chiedere [it]
 • stare ਉਚਾਰਨ stare [en]
 • sera ਉਚਾਰਨ sera [it]
 • vento ਉਚਾਰਨ vento [it]
 • giocare ਉਚਾਰਨ giocare [it]
 • volare ਉਚਾਰਨ volare [it]
 • avere ਉਚਾਰਨ avere [it]
 • correre ਉਚਾਰਨ correre [it]
 • provvedere ਉਚਾਰਨ provvedere [it]
 • pronunciare ਉਚਾਰਨ pronunciare [it]
 • parlare ਉਚਾਰਨ parlare [it]
 • mangiare ਉਚਾਰਨ mangiare [it]
 • bere ਉਚਾਰਨ bere [it]
 • leggere ਉਚਾਰਨ leggere [it]
 • scegliere ਉਚਾਰਨ scegliere [it]
 • essere ਉਚਾਰਨ essere [it]
 • dissuadere ਉਚਾਰਨ dissuadere [it]
 • vedere ਉਚਾਰਨ vedere [it]
 • controbattere ਉਚਾਰਨ controbattere [it]
 • forza ਉਚਾਰਨ forza [gl]
 • imparare ਉਚਾਰਨ imparare [it]
 • abbandonare ਉਚਾਰਨ abbandonare [it]
 • abbaiare ਉਚਾਰਨ abbaiare [it]
 • toccare ਉਚਾਰਨ toccare [it]
 • scendere ਉਚਾਰਨ scendere [it]
 • guidare ਉਚਾਰਨ guidare [it]
 • scervellarsi ਉਚਾਰਨ scervellarsi [it]
 • Cercare ਉਚਾਰਨ Cercare [it]
 • mettere ਉਚਾਰਨ mettere [it]
 • dormire ਉਚਾਰਨ dormire [it]
 • conoscere ਉਚਾਰਨ conoscere [it]
 • conforme ਉਚਾਰਨ conforme [es]
 • lavorare ਉਚਾਰਨ lavorare [it]
 • vincere ਉਚਾਰਨ vincere [it]
 • divenire ਉਚਾਰਨ divenire [it]
 • costruire ਉਚਾਰਨ costruire [it]
 • chiudere ਉਚਾਰਨ chiudere [it]
 • abitare ਉਚਾਰਨ abitare [it]
 • godere ਉਚਾਰਨ godere [it]
 • amare ਉਚਾਰਨ amare [it]
 • cincischiare ਉਚਾਰਨ cincischiare [it]
 • gemere ਉਚਾਰਨ gemere [it]
 • cavare ਉਚਾਰਨ cavare [it]
 • divergente ਉਚਾਰਨ divergente [es]
 • partire ਉਚਾਰਨ partire [it]
 • nuotare ਉਚਾਰਨ nuotare [it]
 • alzare ਉਚਾਰਨ alzare [it]
 • comprare ਉਚਾਰਨ comprare [it]
 • viaggiare ਉਚਾਰਨ viaggiare [it]
 • abbassare ਉਚਾਰਨ abbassare [it]
 • ripetere ਉਚਾਰਨ ripetere [it]
 • notte ਉਚਾਰਨ notte [it]
 • porre ਉਚਾਰਨ porre [it]
 • piangere ਉਚਾਰਨ piangere [it]
 • accadere ਉਚਾਰਨ accadere [it]
 • nutrire ਉਚਾਰਨ nutrire [la]
 • ammobiliare ਉਚਾਰਨ ammobiliare [it]
 • studiare ਉਚਾਰਨ studiare [it]
 • ascoltare ਉਚਾਰਨ ascoltare [it]
 • avvenire ਉਚਾਰਨ avvenire [it]
 • guardare ਉਚਾਰਨ guardare [it]
 • votare ਉਚਾਰਨ votare [it]
 • designare ਉਚਾਰਨ designare [la]
 • desumere ਉਚਾਰਨ desumere [la]
 • zonzo ਉਚਾਰਨ zonzo [pt]
 • dimagrire ਉਚਾਰਨ dimagrire [it]
 • ballare ਉਚਾਰਨ ballare [it]
 • uscire ਉਚਾਰਨ uscire [it]
 • suonare ਉਚਾਰਨ suonare [it]
 • andare ਉਚਾਰਨ andare [it]
 • ormeggiare ਉਚਾਰਨ ormeggiare [it]
 • normale ਉਚਾਰਨ normale [it]
 • tenere ਉਚਾਰਨ tenere [it]
 • cantare ਉਚਾਰਨ cantare [it]
 • premeditare ਉਚਾਰਨ premeditare [ro]
 • indossare ਉਚਾਰਨ indossare [it]
 • cucinare ਉਚਾਰਨ cucinare [it]
 • pulire ਉਚਾਰਨ pulire [it]
 • sperare ਉਚਾਰਨ sperare [it]
 • tollerare ਉਚਾਰਨ tollerare [it]
 • lasciare ਉਚਾਰਨ lasciare [it]
 • venire ਉਚਾਰਨ venire [it]
 • sedere ਉਚਾਰਨ sedere [it]
 • cingersi ਉਚਾਰਨ cingersi [it]
 • scrivere ਉਚਾਰਨ scrivere [it]
 • scopare ਉਚਾਰਨ scopare [it]
 • credere ਉਚਾਰਨ credere [it]
 • guadagnare ਉਚਾਰਨ guadagnare [it]
 • smettere ਉਚਾਰਨ smettere [it]
 • modificare ਉਚਾਰਨ modificare [la]
 • compiere ਉਚਾਰਨ compiere [it]
 • sciogliere ਉਚਾਰਨ sciogliere [it]
 • risorgere ਉਚਾਰਨ risorgere [it]
 • vuotare ਉਚਾਰਨ vuotare [it]
 • accusare ਉਚਾਰਨ accusare [la]
 • scorgere ਉਚਾਰਨ scorgere [it]
 • volere ਉਚਾਰਨ volere [it]
 • giacere ਉਚਾਰਨ giacere [it]
 • coerente ਉਚਾਰਨ coerente [pt]