ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbi infinito

verbi infinito ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • piacere ਉਚਾਰਨ
  piacere [it]
 • stare ਉਚਾਰਨ
  stare [en]
 • chiedere ਉਚਾਰਨ
  chiedere [it]
 • sera ਉਚਾਰਨ
  sera [it]
 • vento ਉਚਾਰਨ
  vento [it]
 • giocare ਉਚਾਰਨ
  giocare [it]
 • volare ਉਚਾਰਨ
  volare [it]
 • avere ਉਚਾਰਨ
  avere [it]
 • correre ਉਚਾਰਨ
  correre [it]
 • provvedere ਉਚਾਰਨ
  provvedere [it]
 • parlare ਉਚਾਰਨ
  parlare [it]
 • mangiare ਉਚਾਰਨ
  mangiare [it]
 • leggere ਉਚਾਰਨ
  leggere [it]
 • pronunciare ਉਚਾਰਨ
  pronunciare [it]
 • bere ਉਚਾਰਨ
  bere [it]
 • scegliere ਉਚਾਰਨ
  scegliere [it]
 • essere ਉਚਾਰਨ
  essere [it]
 • vedere ਉਚਾਰਨ
  vedere [it]
 • dissuadere ਉਚਾਰਨ
  dissuadere [it]
 • forza ਉਚਾਰਨ
  forza [gl]
 • controbattere ਉਚਾਰਨ
  controbattere [it]
 • imparare ਉਚਾਰਨ
  imparare [it]
 • scendere ਉਚਾਰਨ
  scendere [it]
 • abbandonare ਉਚਾਰਨ
  abbandonare [it]
 • toccare ਉਚਾਰਨ
  toccare [it]
 • abbaiare ਉਚਾਰਨ
  abbaiare [it]
 • guidare ਉਚਾਰਨ
  guidare [it]
 • mettere ਉਚਾਰਨ
  mettere [it]
 • Cercare ਉਚਾਰਨ
  Cercare [it]
 • scervellarsi ਉਚਾਰਨ
  scervellarsi [it]
 • dormire ਉਚਾਰਨ
  dormire [it]
 • conoscere ਉਚਾਰਨ
  conoscere [it]
 • lavorare ਉਚਾਰਨ
  lavorare [it]
 • conforme ਉਚਾਰਨ
  conforme [es]
 • vincere ਉਚਾਰਨ
  vincere [it]
 • divenire ਉਚਾਰਨ
  divenire [it]
 • chiudere ਉਚਾਰਨ
  chiudere [it]
 • costruire ਉਚਾਰਨ
  costruire [it]
 • godere ਉਚਾਰਨ
  godere [it]
 • abitare ਉਚਾਰਨ
  abitare [it]
 • amare ਉਚਾਰਨ
  amare [it]
 • gemere ਉਚਾਰਨ
  gemere [it]
 • cincischiare ਉਚਾਰਨ
  cincischiare [it]
 • alzare ਉਚਾਰਨ
  alzare [it]
 • cavare ਉਚਾਰਨ
  cavare [it]
 • partire ਉਚਾਰਨ
  partire [it]
 • divergente ਉਚਾਰਨ
  divergente [es]
 • nuotare ਉਚਾਰਨ
  nuotare [it]
 • ripetere ਉਚਾਰਨ
  ripetere [it]
 • comprare ਉਚਾਰਨ
  comprare [it]
 • viaggiare ਉਚਾਰਨ
  viaggiare [it]
 • notte ਉਚਾਰਨ
  notte [it]
 • nutrire ਉਚਾਰਨ
  nutrire [la]
 • abbassare ਉਚਾਰਨ
  abbassare [it]
 • piangere ਉਚਾਰਨ
  piangere [it]
 • porre ਉਚਾਰਨ
  porre [it]
 • accadere ਉਚਾਰਨ
  accadere [it]
 • studiare ਉਚਾਰਨ
  studiare [it]
 • ascoltare ਉਚਾਰਨ
  ascoltare [it]
 • designare ਉਚਾਰਨ
  designare [la]
 • ammobiliare ਉਚਾਰਨ
  ammobiliare [it]
 • guardare ਉਚਾਰਨ
  guardare [it]
 • avvenire ਉਚਾਰਨ
  avvenire [it]
 • uscire ਉਚਾਰਨ
  uscire [it]
 • votare ਉਚਾਰਨ
  votare [it]
 • andare ਉਚਾਰਨ
  andare [it]
 • ballare ਉਚਾਰਨ
  ballare [it]
 • zonzo ਉਚਾਰਨ
  zonzo [pt]
 • desumere ਉਚਾਰਨ
  desumere [la]
 • suonare ਉਚਾਰਨ
  suonare [it]
 • dimagrire ਉਚਾਰਨ
  dimagrire [it]
 • tenere ਉਚਾਰਨ
  tenere [it]
 • ormeggiare ਉਚਾਰਨ
  ormeggiare [it]
 • cantare ਉਚਾਰਨ
  cantare [it]
 • normale ਉਚਾਰਨ
  normale [it]
 • cucinare ਉਚਾਰਨ
  cucinare [it]
 • indossare ਉਚਾਰਨ
  indossare [it]
 • premeditare ਉਚਾਰਨ
  premeditare [ro]
 • pulire ਉਚਾਰਨ
  pulire [it]
 • sperare ਉਚਾਰਨ
  sperare [it]
 • lasciare ਉਚਾਰਨ
  lasciare [it]
 • venire ਉਚਾਰਨ
  venire [it]
 • scrivere ਉਚਾਰਨ
  scrivere [it]
 • sedere ਉਚਾਰਨ
  sedere [it]
 • credere ਉਚਾਰਨ
  credere [it]
 • sciogliere ਉਚਾਰਨ
  sciogliere [it]
 • tollerare ਉਚਾਰਨ
  tollerare [it]
 • cingersi ਉਚਾਰਨ
  cingersi [it]
 • scopare ਉਚਾਰਨ
  scopare [it]
 • guadagnare ਉਚਾਰਨ
  guadagnare [it]
 • compiere ਉਚਾਰਨ
  compiere [it]
 • smettere ਉਚਾਰਨ
  smettere [it]
 • modificare ਉਚਾਰਨ
  modificare [la]
 • volere ਉਚਾਰਨ
  volere [it]
 • giacere ਉਚਾਰਨ
  giacere [it]
 • risorgere ਉਚਾਰਨ
  risorgere [it]
 • vuotare ਉਚਾਰਨ
  vuotare [it]
 • tagliare ਉਚਾਰਨ
  tagliare [it]
 • accusare ਉਚਾਰਨ
  accusare [la]
 • scorgere ਉਚਾਰਨ
  scorgere [it]