ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbo

verbo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • favorecer ਉਚਾਰਨ favorecer [pt]
 • preparar ਉਚਾਰਨ preparar [es]
 • marcar ਉਚਾਰਨ marcar [es]
 • probar ਉਚਾਰਨ probar [es]
 • colocar ਉਚਾਰਨ colocar [es]
 • retroceder ਉਚਾਰਨ retroceder [es]
 • ganar ਉਚਾਰਨ ganar [es]
 • tuvimos ਉਚਾਰਨ tuvimos [es]
 • borro ਉਚਾਰਨ borro [it]
 • cesar ਉਚਾਰਨ cesar [es]
 • trastocar ਉਚਾਰਨ trastocar [es]
 • alborotar ਉਚਾਰਨ alborotar [es]
 • comprender ਉਚਾਰਨ comprender [es]
 • alquilar ਉਚਾਰਨ alquilar [es]
 • descubrir ਉਚਾਰਨ descubrir [es]
 • entender ਉਚਾਰਨ entender [es]
 • acariciar ਉਚਾਰਨ acariciar [pt]
 • contestar ਉਚਾਰਨ contestar [es]
 • dé ਉਚਾਰਨ [ast]
 • procurar ਉਚਾਰਨ procurar [pt]
 • emerger ਉਚਾਰਨ emerger [es]
 • Olha ਉਚਾਰਨ Olha [pt]
 • regatear ਉਚਾਰਨ regatear [es]
 • ahorrar ਉਚਾਰਨ ahorrar [es]
 • ofrecer ਉਚਾਰਨ ofrecer [es]
 • amáis ਉਚਾਰਨ amáis [es]
 • mostrar ਉਚਾਰਨ mostrar [es]
 • confundir ਉਚਾਰਨ confundir [pt]
 • adaptar ਉਚਾਰਨ adaptar [pt]
 • disimular ਉਚਾਰਨ disimular [es]
 • proteger ਉਚਾਰਨ proteger [es]
 • instalar ਉਚਾਰਨ instalar [es]
 • hacéis ਉਚਾਰਨ hacéis [es]
 • poner ਉਚਾਰਨ poner [es]
 • sonar ਉਚਾਰਨ sonar [en]
 • sacar ਉਚਾਰਨ sacar [es]
 • fuera ਉਚਾਰਨ fuera [es]
 • continuar ਉਚਾਰਨ continuar [es]
 • haz ਉਚਾਰਨ haz [es]
 • escoger ਉਚਾਰਨ escoger [es]
 • ved ਉਚਾਰਨ ved [sv]
 • avasallar ਉਚਾਰਨ avasallar [es]
 • tratar ਉਚਾਰਨ tratar [es]
 • vedere ਉਚਾਰਨ vedere [it]
 • desatrancar ਉਚਾਰਨ desatrancar [es]
 • arreglar ਉਚਾਰਨ arreglar [es]
 • preceder ਉਚਾਰਨ preceder [es]
 • saludar ਉਚਾਰਨ saludar [es]
 • averigüe ਉਚਾਰਨ averigüe [es]
 • tienen ਉਚਾਰਨ tienen [es]
 • arrancar ਉਚਾਰਨ arrancar [es]
 • transmitir ਉਚਾਰਨ transmitir [es]
 • convoy ਉਚਾਰਨ convoy [en]
 • divertir ਉਚਾਰਨ divertir [es]
 • ceñir ਉਚਾਰਨ ceñir [es]
 • hace ਉਚਾਰਨ hace [es]
 • enviar ਉਚਾਰਨ enviar [es]
 • pasear ਉਚਾਰਨ pasear [es]
 • esconder ਉਚਾਰਨ esconder [es]
 • respirar ਉਚਾਰਨ respirar [es]
 • emprender ਉਚਾਰਨ emprender [es]
 • haces ਉਚਾਰਨ haces [es]
 • adelantar ਉਚਾਰਨ adelantar [es]
 • culpabilizar ਉਚਾਰਨ culpabilizar [pt]
 • invitar ਉਚਾਰਨ invitar [es]
 • курить ਉਚਾਰਨ курить [ru]
 • vio ਉਚਾਰਨ vio [es]
 • amenazar ਉਚਾਰਨ amenazar [es]
 • veo ਉਚਾਰਨ veo [es]
 • intentar ਉਚਾਰਨ intentar [es]
 • extrañar ਉਚਾਰਨ extrañar [es]
 • criar ਉਚਾਰਨ criar [pt]
 • averiguar ਉਚਾਰਨ averiguar [es]
 • tenían ਉਚਾਰਨ tenían [es]
 • 揣測 ਉਚਾਰਨ 揣測 [yue]
 • éramos ਉਚਾਰਨ éramos [es]
 • pesar ਉਚਾਰਨ pesar [es]
 • desayunar ਉਚਾਰਨ desayunar [es]
 • frenar ਉਚਾਰਨ frenar [es]
 • vimos ਉਚਾਰਨ vimos [es]
 • infligir ਉਚਾਰਨ infligir [es]
 • entrar ਉਚਾਰਨ entrar [es]
 • asumir ਉਚਾਰਨ asumir [es]
 • discutir ਉਚਾਰਨ discutir [es]
 • acertar ਉਚਾਰਨ acertar [es]
 • Peçamos ਉਚਾਰਨ Peçamos [pt]
 • recorrer ਉਚਾਰਨ recorrer [es]
 • tenga ਉਚਾਰਨ tenga [es]
 • financia ਉਚਾਰਨ financia [es]
 • renunciar ਉਚਾਰਨ renunciar [es]
 • cumplir ਉਚਾਰਨ cumplir [es]
 • narrar ਉਚਾਰਨ narrar [es]
 • copiar ਉਚਾਰਨ copiar [es]
 • aclarar ਉਚਾਰਨ aclarar [es]
 • dirigirse ਉਚਾਰਨ dirigirse [es]
 • Catar ਉਚਾਰਨ Catar [ga]
 • dividir ਉਚਾਰਨ dividir [es]
 • agarrar ਉਚਾਰਨ agarrar [es]
 • arriesgar ਉਚਾਰਨ arriesgar [es]
 • sollozar ਉਚਾਰਨ sollozar [es]