ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbs in Faroese

verbs in Faroese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Brenna ਉਚਾਰਨ Brenna [fo]
 • Batna ਉਚਾਰਨ Batna [fo]
 • anda ਉਚਾਰਨ anda [es]
 • bína ਉਚਾਰਨ bína [fo]
 • boyggja ਉਚਾਰਨ boyggja [fo]
 • beina fyri ਉਚਾਰਨ beina fyri [fo]
 • blóma ਉਚਾਰਨ blóma [fo]
 • arbeiða ਉਚਾਰਨ arbeiða [fo]
 • búseta ਉਚਾਰਨ búseta [fo]
 • binda ਉਚਾਰਨ binda [fo]
 • benda ਉਚਾਰਨ benda [it]
 • boða ਉਚਾਰਨ boða [fo]
 • avdúka ਉਚਾਰਨ avdúka [fo]
 • byggja ਉਚਾਰਨ byggja [fo]
 • bíta ਉਚਾਰਨ bíta [fo]
 • bresta ਉਚਾਰਨ bresta [fo]
 • bera ਉਚਾਰਨ bera [fo]
 • boðsenda ਉਚਾਰਨ boðsenda [fo]
 • avreiða ਉਚਾਰਨ avreiða [fo]
 • byrja ਉਚਾਰਨ byrja [fo]
 • bjarga ਉਚਾਰਨ bjarga [fo]
 • bróta ਉਚਾਰਨ bróta [fo]
 • berja ਉਚਾਰਨ berja [fo]
 • bólgna ਉਚਾਰਨ bólgna [fo]
 • baða ਉਚਾਰਨ baða [fo]
 • býta ਉਚਾਰਨ býta [fo]
 • bjóða ਉਚਾਰਨ bjóða [fo]
 • broyta ਉਚਾਰਨ broyta [fo]
 • bíða ਉਚਾਰਨ bíða [fo]
 • boppa ਉਚਾਰਨ boppa [fo]
 • blása ਉਚਾਰਨ blása [fo]
 • brúka ਉਚਾਰਨ brúka [fo]
 • biðja ਉਚਾਰਨ biðja [fo]
 • borin í heim ਉਚਾਰਨ borin í heim [fo]
 • beina ਉਚਾਰਨ beina [fo]
 • blíva ਉਚਾਰਨ blíva [fo]
 • andast ਉਚਾਰਨ andast [fo]
 • búgva ਉਚਾਰਨ búgva [fo]