ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbs in Hebrew

verbs in Hebrew ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ירק ਉਚਾਰਨ ירק [he]
 • טבע ਉਚਾਰਨ טבע [he]
 • אבד ਉਚਾਰਨ אבד [he]
 • ישן ਉਚਾਰਨ ישן [he]
 • אכל ਉਚਾਰਨ אכל [he]
 • נהג ਉਚਾਰਨ נהג [he]
 • זכר ਉਚਾਰਨ זכר [he]
 • עבד ਉਚਾਰਨ עבד [he]
 • טעם ਉਚਾਰਨ טעם [he]
 • רשם ਉਚਾਰਨ רשם [he]
 • פתח ਉਚਾਰਨ פתח [he]
 • פעל ਉਚਾਰਨ פעל [he]
 • כתב ਉਚਾਰਨ כתב [he]
 • הלך ਉਚਾਰਨ הלך [he]
 • רץ ਉਚਾਰਨ רץ [he]
 • נפל ਉਚਾਰਨ נפל [he]
 • מתח ਉਚਾਰਨ מתח [he]
 • למד ਉਚਾਰਨ למד [he]
 • שאל ਉਚਾਰਨ שאל [he]
 • קשר ਉਚਾਰਨ קשר [he]
 • עשה ਉਚਾਰਨ עשה [he]
 • מצא ਉਚਾਰਨ מצא [he]
 • צבר ਉਚਾਰਨ צבר [he]
 • דיבר ਉਚਾਰਨ דיבר [he]
 • מכר ਉਚਾਰਨ מכר [he]
 • חשב ਉਚਾਰਨ חשב [he]
 • ישב ਉਚਾਰਨ ישב [he]
 • עסק ਉਚਾਰਨ עסק [he]
 • דהר ਉਚਾਰਨ דהר [he]
 • צחק ਉਚਾਰਨ צחק [he]
 • פירק ਉਚਾਰਨ פירק [he]
 • לקח ਉਚਾਰਨ לקח [he]
 • עוזר ਉਚਾਰਨ עוזר [he]
 • תפר ਉਚਾਰਨ תפר [he]
 • סעד ਉਚਾਰਨ סעד [he]
 • זינק ਉਚਾਰਨ זינק [he]
 • קפץ ਉਚਾਰਨ קפץ [he]
 • הרס ਉਚਾਰਨ הרס [he]
 • טייל ਉਚਾਰਨ טייל [he]
 • זיהה ਉਚਾਰਨ זיהה [he]
 • תיקן ਉਚਾਰਨ תיקן [he]
 • סגר ਉਚਾਰਨ סגר [he]
 • נסע ਉਚਾਰਨ נסע [he]
 • בנה ਉਚਾਰਨ בנה [he]
 • חמק ਉਚਾਰਨ חמק [he]
 • ליקק ਉਚਾਰਨ ליקק [he]
 • בלט ਉਚਾਰਨ בלט [he]
 • מלמדת ਉਚਾਰਨ מלמדת [he]
 • משלמת ਉਚਾਰਨ משלמת [he]
 • מסדרת ਉਚਾਰਨ מסדרת [he]
 • בעט ਉਚਾਰਨ בעט [he]
 • צעק ਉਚਾਰਨ צעק [he]
 • דרס ਉਚਾਰਨ דרס [he]
 • שבר ਉਚਾਰਨ שבר [he]
 • לחץ ਉਚਾਰਨ לחץ [he]
 • זנח ਉਚਾਰਨ זנח [he]
 • חנק ਉਚਾਰਨ חנק [he]
 • קיפל ਉਚਾਰਨ קיפל [he]
 • חשק ਉਚਾਰਨ חשק [he]
 • בחר ਉਚਾਰਨ בחר [he]
 • גמר ਉਚਾਰਨ גמר [he]
 • שתל ਉਚਾਰਨ שתל [he]
 • קלט ਉਚਾਰਨ קלט [he]
 • שתה ਉਚਾਰਨ שתה [he]
 • רחץ ਉਚਾਰਨ רחץ [he]
 • ויתר ਉਚਾਰਨ ויתר [he]
 • פיהק ਉਚਾਰਨ פיהק [he]