ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbs in Romanian

verbs in Romanian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • duce ਉਚਾਰਨ duce [la]
 • elimina ਉਚਾਰਨ elimina [it]
 • dura ਉਚਾਰਨ dura [ia]
 • activa ਉਚਾਰਨ activa [es]
 • completa ਉਚਾਰਨ completa [es]
 • copia ਉਚਾਰਨ copia [la]
 • crea ਉਚਾਰਨ crea [es]
 • dansa ਉਚਾਰਨ dansa [ro]
 • avea ਉਚਾਰਨ avea [ro]
 • comporta ਉਚਾਰਨ comporta [pt]
 • conduce ਉਚਾਰਨ conduce [it]
 • controla ਉਚਾਰਨ controla [pt]
 • citi ਉਚਾਰਨ citi [ro]
 • compara ਉਚਾਰਨ compara [ro]
 • congela ਉਚਾਰਨ congela [pt]
 • Dori ਉਚਾਰਨ Dori [ro]
 • deveni ਉਚਾਰਨ deveni [la]
 • arde ਉਚਾਰਨ arde [ro]
 • atinge ਉਚਾਰਨ atinge [ro]
 • accelera ਉਚਾਰਨ accelera [ro]
 • avea grijă ਉਚਾਰਨ avea grijă [ro]
 • delimita ਉਚਾਰਨ delimita [ro]
 • abdica ਉਚਾਰਨ abdica [ro]
 • ameninţa ਉਚਾਰਨ ameninţa [ro]
 • deranja ਉਚਾਰਨ deranja [ro]
 • chema ਉਚਾਰਨ chema [ro]
 • cheltui ਉਚਾਰਨ cheltui [ro]
 • căuta ਉਚਾਰਨ căuta [ro]
 • crucifica ਉਚਾਰਨ crucifica [ro]
 • descrie ਉਚਾਰਨ descrie [ro]
 • circumscrie ਉਚਾਰਨ circumscrie [ro]
 • ascunde ਉਚਾਰਨ ascunde [ro]
 • ajunge la majorat ਉਚਾਰਨ ajunge la majorat [ro]
 • curge ਉਚਾਰਨ curge [ro]
 • avea dreptate ਉਚਾਰਨ avea dreptate [ro]
 • azvârli ਉਚਾਰਨ azvârli [ro]
 • conveni ਉਚਾਰਨ conveni [ro]
 • cere ਉਚਾਰਨ cere [ro]
 • cuceri ਉਚਾਰਨ cuceri [ro]
 • arăta ਉਚਾਰਨ arăta [ro]
 • bucura ਉਚਾਰਨ bucura [ro]
 • delira ਉਚਾਰਨ delira [ro]
 • convinge ਉਚਾਰਨ convinge [ro]
 • adăsta ਉਚਾਰਨ adăsta [ro]
 • cugeta ਉਚਾਰਨ cugeta [ro]
 • asigura ਉਚਾਰਨ asigura [ro]
 • afuma ਉਚਾਰਨ afuma [ro]
 • duşmăni ਉਚਾਰਨ duşmăni [ro]
 • ejacula ਉਚਾਰਨ ejacula [ro]
 • dispărea ਉਚਾਰਨ dispărea [ro]
 • călca ਉਚਾਰਨ călca [ro]
 • denatura ਉਚਾਰਨ denatura [ro]
 • clădi ਉਚਾਰਨ clădi [ro]
 • descurca ਉਚਾਰਨ descurca [ro]
 • circumcide ਉਚਾਰਨ circumcide [ro]
 • croi ਉਚਾਰਨ croi [ro]
 • distruge ਉਚਾਰਨ distruge [ro]
 • distra ਉਚਾਰਨ distra [ro]
 • angaja ਉਚਾਰਨ angaja [ro]
 • discuta ਉਚਾਰਨ discuta [ro]
 • blestema ਉਚਾਰਨ blestema [ro]
 • adăpa ਉਚਾਰਨ adăpa [ro]
 • chinui ਉਚਾਰਨ chinui [ro]
 • dezbrăca ਉਚਾਰਨ dezbrăca [ro]
 • amaneta ਉਚਾਰਨ amaneta [ro]
 • cunoaşte ਉਚਾਰਨ cunoaşte [ro]
 • contrazice ਉਚਾਰਨ contrazice [ro]
 • delecta ਉਚਾਰਨ delecta [ro]
 • bloca ਉਚਾਰਨ bloca [ro]
 • anihila ਉਚਾਰਨ anihila [ro]
 • descărca ਉਚਾਰਨ descărca [ro]
 • aerisi ਉਚਾਰਨ aerisi [ro]
 • adăuga ਉਚਾਰਨ adăuga [ro]
 • dărâma ਉਚਾਰਨ dărâma [ro]
 • contraveni ਉਚਾਰਨ contraveni [ro]
 • durea ਉਚਾਰਨ durea [ro]
 • dezice ਉਚਾਰਨ dezice [ro]
 • asurzi ਉਚਾਰਨ asurzi [ro]
 • da la muie ਉਚਾਰਨ da la muie [ro]
 • alcătui ਉਚਾਰਨ alcătui [ro]
 • cauta ਉਚਾਰਨ cauta [ro]
 • declina ਉਚਾਰਨ declina [ro]
 • deştepta ਉਚਾਰਨ deştepta [ro]
 • dovedi ਉਚਾਰਨ dovedi [ro]
 • distila ਉਚਾਰਨ distila [ro]
 • aminti ਉਚਾਰਨ aminti [ro]
 • articula ਉਚਾਰਨ articula [ro]
 • da la labă ਉਚਾਰਨ da la labă [ro]
 • boteza ਉਚਾਰਨ boteza [ro]
 • avansa ਉਚਾਰਨ avansa [ro]
 • băga ਉਚਾਰਨ băga [ro]
 • deszice ਉਚਾਰਨ deszice [ro]
 • bănui ਉਚਾਰਨ bănui [ro]
 • descoperi ਉਚਾਰਨ descoperi [ro]
 • coopera ਉਚਾਰਨ coopera [ro]
 • borî ਉਚਾਰਨ borî [ro]
 • apăsa ਉਚਾਰਨ apăsa [ro]
 • despărţi ਉਚਾਰਨ despărţi [ro]