ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbs in Upper Sorbian

verbs in Upper Sorbian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • być ਉਚਾਰਨ być [pl]
  • falować ਉਚਾਰਨ falować [pl]
  • jebać ਉਚਾਰਨ jebać [pl]
  • dóstać ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dóstać [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • dóstawać ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dóstawać [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • hrać ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hrać [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • jěsć ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jěsć [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • koštować ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koštować [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • bydlić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bydlić [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • lětać ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lětać [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ