ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

vowel

vowel ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • a ਉਚਾਰਨ a [en]
 • æ ਉਚਾਰਨ æ [no]
 • 母音 ぼいん ਉਚਾਰਨ 母音 ぼいん [ja]
 • Ө ਉਚਾਰਨ Ө [tt]
 • schwa ਉਚਾਰਨ schwa [de]
 • aiueo ਉਚਾਰਨ aiueo [ja]
 • ऑ ਉਚਾਰਨ [hi]
 • अॅ ਉਚਾਰਨ अॅ [hi]
 • uy (dipthong) ਉਚਾਰਨ uy (dipthong) [tl]
 • iw (dipthong) ਉਚਾਰਨ iw (dipthong) [tl]
 • aw (diphthong) ਉਚਾਰਨ aw (diphthong) [tl]
 • ey (dipthong) ਉਚਾਰਨ ey (dipthong) [tl]
 • aw (diptong) ਉਚਾਰਨ aw (diptong) [tl]
 • صدا دار ਉਚਾਰਨ صدا دار [fa]
 • oy (dipthong) ਉਚਾਰਨ oy (dipthong) [tl]
 • vowil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vowil [jam] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ