ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

wprawiać w rozpacz

wprawiać w rozpacz ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ