ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Y Gododdin

Y Gododdin ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Arthur ਉਚਾਰਨ Arthur [fr]
 • Geraint ਉਚਾਰਨ Geraint [cy]
 • Owain ਉਚਾਰਨ Owain [cy]
 • King Arthur ਉਚਾਰਨ King Arthur [en]
 • myrddin ਉਚਾਰਨ myrddin [cy]
 • Aneirin ਉਚਾਰਨ Aneirin [cy]
 • Peredur ਉਚਾਰਨ Peredur [cy]
 • Y Gododdin ਉਚਾਰਨ Y Gododdin [cy]
 • Llywarch ਉਚਾਰਨ Llywarch [cy]
 • Llyfr Aneirin ਉਚਾਰਨ Llyfr Aneirin [cy]
 • Arfon ਉਚਾਰਨ Arfon [cy]
 • Ceredig ਉਚਾਰਨ Ceredig [cy]
 • Mynyddawg Mwynvawr ਉਚਾਰਨ Mynyddawg Mwynvawr [cy]
 • Mynyddawg ਉਚਾਰਨ Mynyddawg [cy]
 • Din Eidyn ਉਚਾਰਨ Din Eidyn [cy]
 • Din Eidin ਉਚਾਰਨ Din Eidin [cy]
 • Eithinyn ਉਚਾਰਨ Eithinyn [cy]
 • Deifr ਉਚਾਰਨ Deifr [cy]
 • Bradwen ਉਚਾਰਨ Bradwen [cy]
 • Gwair ਉਚਾਰਨ Gwair [cy]
 • Cynhafal ਉਚਾਰਨ Cynhafal [cy]
 • Cilydd ਉਚਾਰਨ Cilydd [cy]
 • Bleiddfan ਉਚਾਰਨ Bleiddfan [cy]
 • Gereint ਉਚਾਰਨ Gereint [cy]
 • Addonwy ਉਚਾਰਨ Addonwy [cy]
 • Nwython ਉਚਾਰਨ Nwython [cy]
 • Tudfwlch ਉਚਾਰਨ Tudfwlch [cy]
 • Gwriad ਉਚਾਰਨ Gwriad [cy]
 • Y Brenin Arthur ਉਚਾਰਨ Y Brenin Arthur [cy]
 • Gwawrddur ਉਚਾਰਨ Gwawrddur [cy]
 • Llif ਉਚਾਰਨ Llif [cy]
 • Eudaf ਉਚਾਰਨ Eudaf [cy]
 • Ithael ਉਚਾਰਨ Ithael [cy]
 • Blaenwydd ਉਚਾਰਨ Blaenwydd [cy]
 • Gododdin ਉਚਾਰਨ Gododdin [cy]
 • Gwengad ਉਚਾਰਨ Gwengad [cy]
 • Llywri ਉਚਾਰਨ Llywri [cy]
 • Guaurdur ਉਚਾਰਨ Guaurdur [cy]
 • Cynwal ਉਚਾਰਨ Cynwal [cy]
 • Cadafwy ਉਚਾਰਨ Cadafwy [cy]
 • Gwyd ਉਚਾਰਨ Gwyd [cy]
 • Garthwys ਉਚਾਰਨ Garthwys [cy]
 • Gwaednerth ਉਚਾਰਨ Gwaednerth [cy]
 • Gwarddur ਉਚਾਰਨ Gwarddur [cy]
 • Madain ਉਚਾਰਨ Madain [cy]
 • Madawg ਉਚਾਰਨ Madawg [cy]
 • Athrwys ਉਚਾਰਨ Athrwys [cy]
 • Rheiddun ਉਚਾਰਨ Rheiddun [cy]
 • Rhaithfyw ਉਚਾਰਨ Rhaithfyw [cy]
 • Clydno ਉਚਾਰਨ Clydno [cy]
 • Cynri ਉਚਾਰਨ Cynri [cy]
 • Cadfannan ਉਚਾਰਨ Cadfannan [cy]
 • Edar ਉਚਾਰਨ Edar [cy]
 • Gwrien ਉਚਾਰਨ Gwrien [cy]
 • Buddfan ਉਚਾਰਨ Buddfan [cy]
 • Rhufawn ਉਚਾਰਨ Rhufawn [cy]
 • Brennych ਉਚਾਰਨ Brennych [cy]
 • Gwenabwy ਉਚਾਰਨ Gwenabwy [cy]
 • Caradawg ਉਚਾਰਨ Caradawg [cy]
 • Gwananhon ਉਚਾਰਨ Gwananhon [cy]
 • Rhywoniawg ਉਚਾਰਨ Rhywoniawg [cy]
 • Gwiawn ਉਚਾਰਨ Gwiawn [cy]
 • Gwgawn ਉਚਾਰਨ Gwgawn [cy]
 • Gwydyen ਉਚਾਰਨ Gwydyen [cy]
 • Neirthiad ਉਚਾਰਨ Neirthiad [cy]
 • Gwrlydr ਉਚਾਰਨ Gwrlydr [cy]
 • Affrel ਉਚਾਰਨ Affrel [cy]
 • Gwyddug ਉਚਾਰਨ Gwyddug [cy]
 • Gwaredawg ਉਚਾਰਨ Gwaredawg [cy]
 • Galystan ਉਚਾਰਨ Galystan [cy]
 • Eldef ਉਚਾਰਨ Eldef [cy]
 • Gorddur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gorddur [cy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gwrwelling ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gwrwelling [cy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Catraeth ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Catraeth [cy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aeddan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aeddan [cy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ