ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

zemplínske nárečie

zemplínske nárečie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • gris ਉਚਾਰਨ gris [fr]
 • ce ਉਚਾਰਨ ce [fr]
 • das ਉਚਾਰਨ das [de]
 • ode ਉਚਾਰਨ ode [en]
 • bo ਉਚਾਰਨ bo [da]
 • cicho ਉਚਾਰਨ cicho [pl]
 • gamba ਉਚਾਰਨ gamba [it]
 • ci ਉਚਾਰਨ ci [it]
 • mojo ਉਚਾਰਨ mojo [es]
 • Hure ਉਚਾਰਨ Hure [de]
 • renta ਉਚਾਰਨ renta [es]
 • mace ਉਚਾਰਨ mace [en]
 • trim ਉਚਾਰਨ trim [en]
 • co ਉਚਾਰਨ co [pl]
 • furt ਉਚਾਰਨ furt [de]
 • bars ਉਚਾਰਨ bars [en]
 • bila ਉਚਾਰਨ bila [sv]
 • het ਉਚਾਰਨ het [af]
 • brud ਉਚਾਰਨ brud [sv]
 • jak ਉਚਾਰਨ jak [pl]
 • doras ਉਚਾਰਨ doras [ga]
 • bula ਉਚਾਰਨ bula [es]
 • Talpa ਉਚਾਰਨ Talpa [pt]
 • Buc ਉਚਾਰਨ Buc [pl]
 • slunko ਉਚਾਰਨ slunko [cs]
 • slup ਉਚਾਰਨ slup [sv]
 • brudny ਉਚਾਰਨ brudny [sk]
 • Bačka ਉਚਾਰਨ Bačka [hr]
 • strina ਉਚਾਰਨ strina [bs]
 • babo ਉਚਾਰਨ babo [pt]
 • ric ਉਚਾਰਨ ric [ia]
 • ďugov ਉਚਾਰਨ ďugov [sk]
 • bul ਉਚਾਰਨ bul [tr]
 • karmic ਉਚਾਰਨ karmic [en]
 • firhang ਉਚਾਰਨ firhang [yi]
 • cetka ਉਚਾਰਨ cetka [cs]
 • žic ਉਚਾਰਨ žic [sk]
 • kromka ਉਚਾਰਨ kromka [pl]
 • oves ਉਚਾਰਨ oves [cs]
 • buli ਉਚਾਰਨ buli [hu]
 • živa ਉਚਾਰਨ živa [hr]
 • fajta ਉਚਾਰਨ fajta [hu]
 • hura ਉਚਾਰਨ hura [eu]
 • Božo ਉਚਾਰਨ Božo [hr]
 • furik ਉਚਾਰਨ furik [hu]
 • drabina ਉਚਾਰਨ drabina [pl]
 • falat ਉਚਾਰਨ falat [hu]
 • poc ਉਚਾਰਨ poc [ca]
 • graty ਉਚਾਰਨ graty [pl]
 • bulo ਉਚਾਰਨ bulo [es]
 • dzedo ਉਚਾਰਨ dzedo [sk]
 • še ਉਚਾਰਨ še [sl]
 • chustka ਉਚਾਰਨ chustka [pl]
 • Paly ਉਚਾਰਨ Paly [sk]
 • muj ਉਚਾਰਨ muj [tlh]
 • dzigačka ਉਚਾਰਨ dzigačka [sk]
 • cetko ਉਚਾਰਨ cetko [sk]
 • vyčudric ਉਚਾਰਨ vyčudric [sk]
 • kapurkova ਉਚਾਰਨ kapurkova [sk]
 • patrel ਉਚਾਰਨ patrel [sk]
 • šedzi ਉਚਾਰਨ šedzi [sk]
 • rajbac ਉਚਾਰਨ rajbac [sk]
 • uju ਉਚਾਰਨ uju [sk]
 • pridzi ਉਚਾਰਨ pridzi [sk]
 • marchva ਉਚਾਰਨ marchva [sk]
 • mojo (moje) ਉਚਾਰਨ mojo (moje) [sk]
 • ľudze ਉਚਾਰਨ ľudze [sk]
 • Maňa ਉਚਾਰਨ Maňa [sk]
 • mušel ਉਚਾਰਨ mušel [sk]
 • petruška ਉਚਾਰਨ petruška [sk]
 • šickym ਉਚਾਰਨ šickym [sk]
 • okoštoval ਉਚਾਰਨ okoštoval [sk]
 • frajľa ਉਚਾਰਨ frajľa [sk]
 • škvarna ਉਚਾਰਨ škvarna [sk]
 • šaľene ਉਚਾਰਨ šaľene [sk]
 • jojčec ਉਚਾਰਨ jojčec [sk]
 • garadiče ਉਚਾਰਨ garadiče [sk]
 • dzigac ਉਚਾਰਨ dzigac [sk]
 • repetuľa ਉਚਾਰਨ repetuľa [sk]
 • pantľiki ਉਚਾਰਨ pantľiki [sk]
 • ľen ਉਚਾਰਨ ľen [sk]
 • dluhši ਉਚਾਰਨ dluhši [sk]
 • kekešic še ਉਚਾਰਨ kekešic še [sk]
 • spraveny ਉਚਾਰਨ spraveny [sk]
 • dupľa ਉਚਾਰਨ dupľa [sk]
 • chlop ਉਚਾਰਨ chlop [sk]
 • čepčic ਉਚਾਰਨ čepčic [sk]
 • pocešeňe ਉਚਾਰਨ pocešeňe [sk]
 • kovaľovo ਉਚਾਰਨ kovaľovo [sk]
 • kozare ਉਚਾਰਨ kozare [sk]
 • štachitka ਉਚਾਰਨ štachitka [sk]
 • uvidzime ਉਚਾਰਨ uvidzime [sk]
 • doňisc ਉਚਾਰਨ doňisc [sk]
 • dzivka ਉਚਾਰਨ dzivka [sk]
 • šmaty ਉਚਾਰਨ šmaty [sk]
 • maňogarka ਉਚਾਰਨ maňogarka [sk]
 • bIm ਉਚਾਰਨ bIm [tlh]
 • pomyje ਉਚਾਰਨ pomyje [sk]
 • ujčina ਉਚਾਰਨ ujčina [sk]
 • pujd ਉਚਾਰਨ pujd [sk]