ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

zemplínske nárečie

zemplínske nárečie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • árešt ਉਚਾਰਨ árešt [sk]
 • babo ਉਚਾਰਨ babo [pt]
 • Bačka ਉਚਾਰਨ Bačka [hr]
 • bagandže ਉਚਾਰਨ bagandže [sk]
 • bajúz ਉਚਾਰਨ bajúz [sk]
 • bajuzaty ਉਚਾਰਨ bajuzaty [sk]
 • bakuľa ਉਚਾਰਨ bakuľa [sk]
 • bandurky ਉਚਾਰਨ bandurky [sk]
 • baracky ਉਚਾਰਨ baracky [sk]
 • bars ਉਚਾਰਨ bars [en]
 • belavy ਉਚਾਰਨ belavy [sk]
 • Bic ਉਚਾਰਨ Bic [de]
 • bicigeľ ਉਚਾਰਨ bicigeľ [sk]
 • bila ਉਚਾਰਨ bila [sv]
 • biľet ਉਚਾਰਨ biľet [sk]
 • bIm ਉਚਾਰਨ bIm [tlh]
 • bizovňe ਉਚਾਰਨ bizovňe [sk]
 • blajvas ਉਚਾਰਨ blajvas [sk]
 • blajvaz ਉਚਾਰਨ blajvaz [sk]
 • bľeda ਉਚਾਰਨ bľeda [sk]
 • bo ਉਚਾਰਨ bo [da]
 • bočkac ਉਚਾਰਨ bočkac [sk]
 • bodvanka ਉਚਾਰਨ bodvanka [sk]
 • Božo ਉਚਾਰਨ Božo [hr]
 • brižok ਉਚਾਰਨ brižok [sk]
 • brud ਉਚਾਰਨ brud [sv]
 • brudny ਉਚਾਰਨ brudny [sk]
 • Buc ਉਚਾਰਨ Buc [pl]
 • budzeme ਉਚਾਰਨ budzeme [sk]
 • bugiľar ਉਚਾਰਨ bugiľar [sk]
 • bul ਉਚਾਰਨ bul [tr]
 • bula ਉਚਾਰਨ bula [es]
 • buli ਉਚਾਰਨ buli [hu]
 • bulo ਉਚਾਰਨ bulo [es]
 • caha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ caha [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cahac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cahac [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cahace ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cahace [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cahaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cahaj [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cahala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cahala [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cahali ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cahali [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cahalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cahalo [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • caham ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ caham [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cahaš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cahaš [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • čarka ਉਚਾਰਨ čarka [sk]
 • čarna ਉਚਾਰਨ čarna [sk]
 • ce ਉਚਾਰਨ ce [fr]
 • cecki ਉਚਾਰਨ cecki [sk]
 • ceľata ਉਚਾਰਨ ceľata [sk]
 • ceľe ਉਚਾਰਨ ceľe [sk]
 • čepčeňe ਉਚਾਰਨ čepčeňe [sk]
 • čepčic ਉਚਾਰਨ čepčic [sk]
 • cepla ਉਚਾਰਨ cepla [sk]
 • čerkac ਉਚਾਰਨ čerkac [sk]
 • čerknuc ਉਚਾਰਨ čerknuc [sk]
 • čerkutka ਉਚਾਰਨ čerkutka [sk]
 • cetka ਉਚਾਰਨ cetka [cs]
 • cetko ਉਚਾਰਨ cetko [sk]
 • chiža ਉਚਾਰਨ chiža [sk]
 • chľeba ਉਚਾਰਨ chľeba [sk]
 • chľib ਉਚਾਰਨ chľib [sk]
 • chlop ਉਚਾਰਨ chlop [sk]
 • chlopi ਉਚਾਰਨ chlopi [sk]
 • chribet ਉਚਾਰਨ chribet [sk]
 • chustka ਉਚਾਰਨ chustka [pl]
 • chyža ਉਚਾਰਨ chyža [sk]
 • ci ਉਚਾਰਨ ci [it]
 • cicho ਉਚਾਰਨ cicho [pl]
 • cicki ਉਚਾਰਨ cicki [sk]
 • cicky ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cicky [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cigaretľa ਉਚਾਰਨ cigaretľa [sk]
 • cintirin ਉਚਾਰਨ cintirin [sk]
 • cintiriňe ਉਚਾਰਨ cintiriňe [sk]
 • co ਉਚਾਰਨ co [pl]
 • coška ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coška [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • čuješ ਉਚਾਰਨ čuješ [sk]
 • cuker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuker [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cukerľiky ਉਚਾਰਨ cukerľiky [sk]
 • čul ਉਚਾਰਨ čul [sk]
 • čula ਉਚਾਰਨ čula [sk]
 • čuli ਉਚਾਰਨ čuli [sk]
 • čumel ਉਚਾਰਨ čumel [sk]
 • cumľik ਉਚਾਰਨ cumľik [sk]
 • cverenka ਉਚਾਰਨ cverenka [sk]
 • das ਉਚਾਰਨ das [de]
 • denko ਉਚਾਰਨ denko [pl]
 • dirgac ਉਚਾਰਨ dirgac [sk]
 • dirgačka ਉਚਾਰਨ dirgačka [sk]
 • dirgačky ਉਚਾਰਨ dirgačky [sk]
 • dižď ਉਚਾਰਨ dižď [sk]
 • dlažďičky ਉਚਾਰਨ dlažďičky [sk]
 • dluhe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dluhe [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dluhši ਉਚਾਰਨ dluhši [sk]
 • do aleluja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ do aleluja [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • do šóru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ do šóru [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dodžubac ਉਚਾਰਨ dodžubac [sk]
 • dojsc ਉਚਾਰਨ dojsc [sk]
 • doňisc ਉਚਾਰਨ doňisc [sk]
 • doras ਉਚਾਰਨ doras [ga]
 • drabina ਉਚਾਰਨ drabina [pl]
 • drichmac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ drichmac [sk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ