ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

zemplínske nárečie

zemplínske nárečie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pujd ਉਚਾਰਨ pujd [sk]
 • cverenka ਉਚਾਰਨ cverenka [sk]
 • čarka ਉਚਾਰਨ čarka [sk]
 • zbudoval ਉਚਾਰਨ zbudoval [sk]
 • šestra ਉਚਾਰਨ šestra [sk]
 • ľudzom ਉਚਾਰਨ ľudzom [sk]
 • glupy ਉਚਾਰਨ glupy [sk]
 • šmiac ਉਚਾਰਨ šmiac [sk]
 • tišic ਉਚਾਰਨ tišic [sk]
 • Bic ਉਚਾਰਨ Bic [de]
 • vyščiric ਉਚਾਰਨ vyščiric [sk]
 • šicko ਉਚਾਰਨ šicko [sk]
 • šľiški ਉਚਾਰਨ šľiški [sk]
 • bľeda ਉਚਾਰਨ bľeda [sk]
 • studzena ਉਚਾਰਨ studzena [sk]
 • dzifka ਉਚਾਰਨ dzifka [sk]
 • cigaretľa ਉਚਾਰਨ cigaretľa [sk]
 • virachovac ਉਚਾਰਨ virachovac [sk]
 • čuješ ਉਚਾਰਨ čuješ [sk]
 • idz ਉਚਾਰਨ idz [sk]
 • šuflatka ਉਚਾਰਨ šuflatka [sk]
 • štrecha ਉਚਾਰਨ štrecha [sk]
 • kamiň ਉਚਾਰਨ kamiň [sk]
 • kalap ਉਚਾਰਨ kalap [hu]
 • dzvere ਉਚਾਰਨ dzvere [sk]
 • šedzec ਉਚਾਰਨ šedzec [sk]
 • kovaľ ਉਚਾਰਨ kovaľ [sk]
 • kvapčec ਉਚਾਰਨ kvapčec [sk]
 • dzevecto ਉਚਾਰਨ dzevecto [sk]
 • džmuric ਉਚਾਰਨ džmuric [sk]
 • mňe ਉਚਾਰਨ mňe [sk]
 • glupota ਉਚਾਰਨ glupota [sk]
 • posny ਉਚਾਰਨ posny [sk]
 • šviatky ਉਚਾਰਨ šviatky [sk]
 • pacerky ਉਚਾਰਨ pacerky [sk]
 • paľec ਉਚਾਰਨ paľec [sk]
 • smarkati ਉਚਾਰਨ smarkati [sk]
 • praše ਉਚਾਰਨ praše [sk]
 • mľinok ਉਚਾਰਨ mľinok [sk]
 • vychasnovac ਉਚਾਰਨ vychasnovac [sk]
 • Panboškova kravička ਉਚਾਰਨ Panboškova kravička [sk]
 • joho (jeho) ਉਚਾਰਨ joho (jeho) [sk]
 • lancušok ਉਚਾਰਨ lancušok [sk]
 • jaščurka ਉਚਾਰਨ jaščurka [sk]
 • dze ਉਚਾਰਨ dze [sk]
 • zaš ਉਚਾਰਨ zaš [sk]
 • dižď ਉਚਾਰਨ dižď [sk]
 • árešt ਉਚਾਰਨ árešt [sk]
 • zrobic ਉਚਾਰਨ zrobic [sk]
 • pobočkac ਉਚਾਰਨ pobočkac [sk]
 • šmišna ਉਚਾਰਨ šmišna [sk]
 • panboško ਉਚਾਰਨ panboško [sk]
 • okrac ਉਚਾਰਨ okrac [sk]
 • kešeň ਉਚਾਰਨ kešeň [sk]
 • šmaľec ਉਚਾਰਨ šmaľec [sk]
 • šmišny ਉਚਾਰਨ šmišny [sk]
 • lakocinky ਉਚਾਰਨ lakocinky [sk]
 • belavy ਉਚਾਰਨ belavy [sk]
 • uľeceľi ਉਚਾਰਨ uľeceľi [sk]
 • blajvas ਉਚਾਰਨ blajvas [sk]
 • nebudz ਉਚਾਰਨ nebudz [sk]
 • vydžubac ਉਚਾਰਨ vydžubac [sk]
 • dzivče ਉਚਾਰਨ dzivče [sk]
 • koštovac ਉਚਾਰਨ koštovac [sk]
 • ňeznaľi ਉਚਾਰਨ ňeznaľi [sk]
 • riski ਉਚਾਰਨ riski [fi]
 • bajuzaty ਉਚਾਰਨ bajuzaty [sk]
 • markva ਉਚਾਰਨ markva [sk]
 • budzeme ਉਚਾਰਨ budzeme [sk]
 • dlažďičky ਉਚਾਰਨ dlažďičky [sk]
 • džmurkac ਉਚਾਰਨ džmurkac [sk]
 • firhant ਉਚਾਰਨ firhant [sk]
 • dzešec ਉਚਾਰਨ dzešec [sk]
 • čerkutka ਉਚਾਰਨ čerkutka [sk]
 • maňogar ਉਚਾਰਨ maňogar [sk]
 • kucik ਉਚਾਰਨ kucik [hu]
 • prešustrovac ਉਚਾਰਨ prešustrovac [sk]
 • lastuvka ਉਚਾਰਨ lastuvka [sk]
 • teľo ਉਚਾਰਨ teľo [sk]
 • obšahnuc ਉਚਾਰਨ obšahnuc [sk]
 • vešeľe ਉਚਾਰਨ vešeľe [sk]
 • spomnuc ਉਚਾਰਨ spomnuc [sk]
 • denko ਉਚਾਰਨ denko [pl]
 • cintiriňe ਉਚਾਰਨ cintiriňe [sk]
 • ši ਉਚਾਰਨ ši [sk]
 • ošem ਉਚਾਰਨ ošem [sk]
 • cintirin ਉਚਾਰਨ cintirin [sk]
 • ňestoj ਉਚਾਰਨ ňestoj [sk]
 • idze ਉਚਾਰਨ idze [sk]
 • čul ਉਚਾਰਨ čul [sk]
 • spil še ਉਚਾਰਨ spil še [sk]
 • kojsel ਉਚਾਰਨ kojsel [sk]
 • pririchtuvac ਉਚਾਰਨ pririchtuvac [sk]
 • myšľec ਉਚਾਰਨ myšľec [sk]
 • mnu (mnou) ਉਚਾਰਨ mnu (mnou) [sk]
 • pujdzeme ਉਚਾਰਨ pujdzeme [sk]
 • kešeňa ਉਚਾਰਨ kešeňa [sk]
 • parobok ਉਚਾਰਨ parobok [sk]
 • ošemsto ਉਚਾਰਨ ošemsto [sk]
 • špitáľ ਉਚਾਰਨ špitáľ [sk]