ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 ведьмак [ru] ведьмак ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 спасениями [ru] спасениями ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 спасениях [ru] спасениях ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 Прокопьев [ru] Прокопьев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 пригреть [ru] пригреть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 переобуть [ru] переобуть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 пострелять [ru] пострелять ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 Алексей Ромашов [ru] Алексей Ромашов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/01/2018 маг [ru] маг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2018 Главное разведывательное управление [ru] Главное разведывательное управление ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2017 Октябрьская революция [ru] Октябрьская революция ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2017 не при чем [ru] не при чем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2017 вольница [ru] вольница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2017 Увидимся в следующий вторник в 10 [ru] Увидимся в следующий вторник в 10 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2017 эзофагогастродуоденоскопия [ru] эзофагогастродуоденоскопия ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/11/2017 смотрят [ru] смотрят ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2017 У тебя прелестная улыбка [ru] У тебя прелестная улыбка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2017 задерживаться [ru] задерживаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2017 Холодную воду без газа, пожалуйста [ru] Холодную воду без газа, пожалуйста ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2017 далеко не всегда [ru] далеко не всегда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2017 Пожалуйста, я хочу холодную воду без газа [ru] Пожалуйста, я хочу холодную воду без газа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2017 «Каждый сверчок знай свой шесток» гласит народная мудрость [ru] «Каждый сверчок знай свой шесток» гласит народная мудрость ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2017 прекрасный [ru] прекрасный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/11/2017 Не забудь захватить с собой зонт на случай дождя. [ru] Не забудь захватить с собой зонт на случай дождя. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2017 терраса [ru] терраса ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/11/2017 женералитет [ru] женералитет ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
05/11/2017 невообразимый [ru] невообразимый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2017 значительный [ru] значительный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2017 Льюльяйльяко [ru] Льюльяйльяко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2017 семи пядей во лбу [ru] семи пядей во лбу ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ