ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 لاچین [fa] لاچین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 آلوی [fa] آلوی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 زیربغلش [fa] زیربغلش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 شده‌ی [fa] شده‌ی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 كره‌ی [fa] كره‌ی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 بگیریم [fa] بگیریم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 پاپی [fa] پاپی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 بی‌پا [fa] بی‌پا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 زیرش [fa] زیرش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 شكم‌ها [fa] شكم‌ها ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 فالله [fa] فالله ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 بره‌ی [fa] بره‌ی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 اخرى [fa] اخرى ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 خویش‌های [fa] خویش‌های ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 كرده‌ام [fa] كرده‌ام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 اخر [fa] اخر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 علیه‌الرحمه‌اش [fa] علیه‌الرحمه‌اش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 درآیی [fa] درآیی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 كرده [fa] كرده ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 در سراسر [fa] در سراسر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 علامت اشغال [fa] علامت اشغال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 پر نشد [fa] پر نشد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 بشکل [fa] بشکل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 خلا صه تجربيات [fa] خلا صه تجربيات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 آرا [fa] آرا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 کلش [fa] کلش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 همش [fa] همش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 واگير [fa] واگير ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 عشق [fa] عشق ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
17/10/2012 جایگزینی [fa] جایگزینی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ