ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 Эрдёш [ru] Эрдёш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 отживать [ru] отживать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Сравнивайте [ru] Сравнивайте ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Грамоджи [ru] Грамоджи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 навальнята [ru] навальнята ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2017 спиннер [ru] спиннер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2017 левидром [ru] левидром ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2017 тэк-с [ru] тэк-с ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 эшкере [ru] эшкере ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 Ёрмунганд [ru] Ёрмунганд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 выхваченная [ru] выхваченная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 сросшиеся [ru] сросшиеся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 нависшие [ru] нависшие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2017 анимодзи [ru] анимодзи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2017 Лонгобарды [ru] Лонгобарды ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2017 людина [ru] людина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2017 уэльсский [ru] уэльсский ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2017 скак [ru] скак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2017 Арн [ru] Арн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2017 учебные [ru] учебные ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2017 уточки [ru] уточки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2017 размосквичить [ru] размосквичить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2017 дюбка [ru] дюбка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2017 ссобойка [ru] ссобойка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 Кретинин [ru] Кретинин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 ониомания [ru] ониомания ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 хипстерская [ru] хипстерская ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 Инфосеть [ru] Инфосеть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 барбершоп [ru] барбершоп ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 хоров [ru] хоров ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ