ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/12/2010 copón [es] copón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 Sangonera La Seca [es] Sangonera La Seca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2010 Palmeral de Elche [es] Palmeral de Elche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Guardamar del Segura [es] Guardamar del Segura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Petrel [es] Petrel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2010 alpino [es] alpino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2010 Nibelungos [es] Nibelungos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2010 próxima estación [es] próxima estación ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/08/2010 politoxicómano [es] politoxicómano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2010 benzodiacepinas [es] benzodiacepinas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/08/2010 transubstanciación [es] transubstanciación ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/08/2010 Dispositivo intrauterino [es] Dispositivo intrauterino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2010 malaje [es] malaje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2010 Virgen Santísima [es] Virgen Santísima ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/08/2010 Misterio de Elche [es] Misterio de Elche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2010 Universidad de Alicante [es] Universidad de Alicante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2010 pescaíto frito [es] pescaíto frito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2010 Caravaca de la Cruz [es] Caravaca de la Cruz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2010 postcoital [es] postcoital ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2010 Costa Blanca [es] Costa Blanca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ