ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 Duruta [fo] Duruta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 Klæmint [fo] Klæmint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 hugleiðingar [fo] hugleiðingar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 ljótur [fo] ljótur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 fress [fo] fress ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 súkkla [fo] súkkla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 vøka [fo] vøka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 kona [fo] kona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 súrepli [fo] súrepli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 hundur [fo] hundur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 kattur [fo] kattur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 svørt [fo] svørt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 svart [fo] svart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 Íðunn [fo] Íðunn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 Robert [fo] Robert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 hvít [fo] hvít ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 hvítt [fo] hvítt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 reyð [fo] reyð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 grøn [fo] grøn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 blá [fo] blá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 blátt [fo] blátt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 brún [fo] brún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 brúnt [fo] brúnt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 høg [fo] høg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 høgt [fo] høgt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 góð [fo] góð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 Gott [fo] Gott ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 grá [fo] grá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 grátt [fo] grátt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2016 ringur [fo] ringur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ