ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 Sandstrand [sv] Sandstrand ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 grytlapp [sv] grytlapp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 transportbur [sv] transportbur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 sandlåda [sv] sandlåda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 storm [sv] storm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 grönskande [sv] grönskande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 väva [sv] väva ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 regndroppe [sv] regndroppe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/09/2012 nanovetenskap [sv] nanovetenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 gödsel [sv] gödsel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 snöflinga [sv] snöflinga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 vattenskål [sv] vattenskål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 matskål [sv] matskål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 regnskur [sv] regnskur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 korv [sv] korv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 spagetti [sv] spagetti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 tangentbord [sv] tangentbord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 konstant [sv] konstant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 memorera [sv] memorera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 lösvikt [sv] lösvikt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 klubba [sv] klubba ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 cykelhjälm [sv] cykelhjälm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 solförmörkelse [sv] solförmörkelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 kostrådgivare [sv] kostrådgivare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 utförsäkrad [sv] utförsäkrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 bindningstid [sv] bindningstid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 narkos [sv] narkos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 kataplexi [sv] kataplexi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 uppkörning [sv] uppkörning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 körskola [sv] körskola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ