ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 utbildningsområdet [sv] utbildningsområdet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 engagerat [sv] engagerat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 lyhördhet [sv] lyhördhet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Polisförbundet [sv] Polisförbundet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 poliser [sv] poliser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 arbetsmetoder [sv] arbetsmetoder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 karriärutveckling [sv] karriärutveckling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Medlemsundersökningen [sv] Medlemsundersökningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 temperaturmätare [sv] temperaturmätare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 uppmärksammat [sv] uppmärksammat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 omorganisationen [sv] omorganisationen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 förstatligandet [sv] förstatligandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 medarbetarna [sv] medarbetarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 ledarskapet [sv] ledarskapet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 synpunkter [sv] synpunkter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 ­högskolor [sv] ­högskolor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 universitetsstatus [sv] universitetsstatus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 debatteras [sv] debatteras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 nyutkommen [sv] nyutkommen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 testade [sv] testade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 uppmärksammad [sv] uppmärksammad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 huvudpoängen [sv] huvudpoängen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 studieinsatser [sv] studieinsatser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskole­utbildning [sv] högskole­utbildning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 studieovana [sv] studieovana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Författarna [sv] Författarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 välutbildade [sv] välutbildade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 framstegen [sv] framstegen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 måttliga [sv] måttliga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskolorna [sv] högskolorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ