ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 heltidsstudier [sv] heltidsstudier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 rekrytera [sv] rekrytera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 godkänna [sv] godkänna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 prestigefyllda [sv] prestigefyllda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 lärosäten [sv] lärosäten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskoleexamen [sv] högskoleexamen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 arbetsinnehåll [sv] arbetsinnehåll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 behörighet [sv] behörighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskolestuderande [sv] högskolestuderande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 gymnasieutbildning [sv] gymnasieutbildning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 intrycket [sv] intrycket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 ambulanssjukvård [sv] ambulanssjukvård ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 behandlingsassistent [sv] behandlingsassistent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 yrkesgymnasieskola [sv] yrkesgymnasieskola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 måltidskreatör [sv] måltidskreatör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 värdskap [sv] värdskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 rikspolischef [sv] rikspolischef ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Svenson [sv] Svenson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 länspolismästare [sv] länspolismästare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 förbundsområdesordförande [sv] förbundsområdesordförande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 myndighetsledning [sv] myndighetsledning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 länspolismyndigheter [sv] länspolismyndigheter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 samverkansavtal [sv] samverkansavtal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 effektiviseringsarbetet [sv] effektiviseringsarbetet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 verksamhetens [sv] verksamhetens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 polismyndigheter [sv] polismyndigheter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 rikspolischefen [sv] rikspolischefen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Otydliga [sv] Otydliga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 modernt [sv] modernt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 medarbetardriven [sv] medarbetardriven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ