ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 vardagsnära [sv] vardagsnära ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 operativa [sv] operativa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 polisarbetet [sv] polisarbetet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 prioriteras [sv] prioriteras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 efterlyser [sv] efterlyser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 omorganisation [sv] omorganisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 arbetardriven [sv] arbetardriven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 verksamhetsutveckling [sv] verksamhetsutveckling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 bom [sv] bom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 takhöjden [sv] takhöjden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 satsad [sv] satsad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 skattekrona [sv] skattekrona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 delbetänkande [sv] delbetänkande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 pensionsåldersutredningen [sv] pensionsåldersutredningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 arbetsbrist [sv] arbetsbrist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 anpassningsbara [sv] anpassningsbara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 bestrids [sv] bestrids ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 genomförde [sv] genomförde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 rekryterare [sv] rekryterare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 intygade [sv] intygade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 topptalanger [sv] topptalanger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Trygghetsrådet [sv] Trygghetsrådet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 åldrarna [sv] åldrarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 tillfrågade [sv] tillfrågade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 åldersfixeringen [sv] åldersfixeringen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 åldersdiskriminering [sv] åldersdiskriminering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 placerar [sv] placerar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Genomsnittssiffran [sv] Genomsnittssiffran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 attrahera [sv] attrahera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2012 förvärvsarbetande [sv] förvärvsarbetande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ