ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 utarbetats [sv] utarbetats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 tarminfektion [sv] tarminfektion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 halsfluss [sv] halsfluss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 bihåleinflammation [sv] bihåleinflammation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 öroninflammation [sv] öroninflammation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 aktivitetskostnad [sv] aktivitetskostnad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 därav [sv] därav ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/09/2012 lunginflammation [sv] lunginflammation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 urinvägsinfektion [sv] urinvägsinfektion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 operationer [sv] operationer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 förelegat [sv] förelegat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 orsakats [sv] orsakats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 outnyttjad [sv] outnyttjad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 sömnmedel [sv] sömnmedel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 berusningsmedel [sv] berusningsmedel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 narkotiska [sv] narkotiska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 utflyktsavgift [sv] utflyktsavgift ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 störning [sv] störning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 kursavgift [sv] kursavgift ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 verifikationer [sv] verifikationer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 förbetald [sv] förbetald ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 sportrelaterad [sv] sportrelaterad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 aktsam [sv] aktsam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 egendomen [sv] egendomen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 aktivitetskostnaderna [sv] aktivitetskostnaderna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 föremålets [sv] föremålets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 säkerhetsskåp [sv] säkerhetsskåp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 förloras [sv] förloras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 låsas [sv] låsas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 stulits [sv] stulits ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ