ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 förlorats [sv] förlorats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 dagsvärdet [sv] dagsvärdet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 förkommer [sv] förkommer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 modernitet [sv] modernitet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 rättsskyddsförsäkring [sv] rättsskyddsförsäkring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 stilleståndsersättning [sv] stilleståndsersättning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 hyrbilsförsäkring [sv] hyrbilsförsäkring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 motordrivna [sv] motordrivna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 värdehandlingar [sv] värdehandlingar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 bagageskada [sv] bagageskada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 terrorhandling [sv] terrorhandling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 utrikesdepartementets [sv] utrikesdepartementets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 föreligger [sv] föreligger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 förslitning [sv] förslitning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 anmälas [sv] anmälas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 avlider [sv] avlider ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 avbryts [sv] avbryts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 självriskskydd [sv] självriskskydd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 självrisk [sv] självrisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 bilförsäkring [sv] bilförsäkring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 larmcentral [sv] larmcentral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 skadetillfälle [sv] skadetillfälle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 permanenta [sv] permanenta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 självrisken [sv] självrisken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 personbil [sv] personbil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 reseskydd [sv] reseskydd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 medförts [sv] medförts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 oanvänd [sv] oanvänd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 bilens [sv] bilens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 avbrottsersättning [sv] avbrottsersättning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ