ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 upplysningsskyldighet [sv] upplysningsskyldighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 skriftligen [sv] skriftligen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 personuppgiftsombudet [sv] personuppgiftsombudet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 tecknandet [sv] tecknandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 avtalsförpliktelser [sv] avtalsförpliktelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 servicenät [sv] servicenät ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 kostnadsfritt [sv] kostnadsfritt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 hemförsäkringen [sv] hemförsäkringen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 skadehändelse [sv] skadehändelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 marknadsföring [sv] marknadsföring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 hemkomst [sv] hemkomst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 foldern [sv] foldern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 beställas [sv] beställas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 beskriv [sv] beskriv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 ersättningsanspråk [sv] ersättningsanspråk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 huvudkontor [sv] huvudkontor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/09/2012 privatskador [sv] privatskador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 försäkringsbevis [sv] försäkringsbevis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 resehandlingen [sv] resehandlingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 trädgårdsväxt [sv] trädgårdsväxt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 omprövat [sv] omprövat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 skadereglerare [sv] skadereglerare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 försäkringsnämnder [sv] försäkringsnämnder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 personförsäkringsnämnden [sv] personförsäkringsnämnden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 avger [sv] avger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 försäkringstagare [sv] försäkringstagare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 livförsäkring [sv] livförsäkring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 karlavägen [sv] karlavägen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 personskadenämnd [sv] personskadenämnd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 skaderegleringsfrågor [sv] skaderegleringsfrågor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ