ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Blekinge [sv] Blekinge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 korthårig [sv] korthårig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 långhårig [sv] långhårig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 badlakan [sv] badlakan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 köksbord [sv] köksbord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 köksbänk [sv] köksbänk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 ångestladdad [sv] ångestladdad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 vitaminer [sv] vitaminer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2012 hästuppfödare [sv] hästuppfödare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 gatubråk [sv] gatubråk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 serieteckning [sv] serieteckning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2012 fotbollshistoria [sv] fotbollshistoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskolor [sv] högskolor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 undervisningsbörda [sv] undervisningsbörda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Ironiskt [sv] Ironiskt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 forskarutbildning [sv] forskarutbildning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 irrelevanta [sv] irrelevanta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 svårligen [sv] svårligen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 vetenskapliggöras [sv] vetenskapliggöras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskoleämnen [sv] högskoleämnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 undgås [sv] undgås ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 universitetstitel [sv] universitetstitel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 restaurangvetenskap [sv] restaurangvetenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 akademiseringssyfte [sv] akademiseringssyfte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 gymnasieinnehåll [sv] gymnasieinnehåll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 discipliner [sv] discipliner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 tjänstevetenskap [sv] tjänstevetenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 polisforskning [sv] polisforskning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 hållbarhetsvetenskap [sv] hållbarhetsvetenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 turismvetenskap [sv] turismvetenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ