ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 modevetenskap [sv] modevetenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 gymnasieutbildningen [sv] gymnasieutbildningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 avancerade [sv] avancerade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskolekompetens [sv] högskolekompetens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 kunskapsmässigt [sv] kunskapsmässigt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 tvivelaktiga [sv] tvivelaktiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 konkurrensförmåga [sv] konkurrensförmåga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 innovation [sv] innovation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 examina [sv] examina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskoleutbildningen [sv] högskoleutbildningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 kunskapsmässig [sv] kunskapsmässig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 kvalificerande [sv] kvalificerande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 sysselsättningsarena [sv] sysselsättningsarena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 kunskaps­prat [sv] kunskaps­prat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Säkerställ [sv] Säkerställ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 examinatorer [sv] examinatorer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskoleledningar [sv] högskoleledningar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 utbildningar [sv] utbildningar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 studieinsats [sv] studieinsats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 examensbevis [sv] examensbevis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 högskolelärare [sv] högskolelärare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 kvalificera [sv] kvalificera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 lättsmälta [sv] lättsmälta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Välj [sv] Välj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 undvik [sv] undvik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 fritidsvetenskap [sv] fritidsvetenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 intetsägande [sv] intetsägande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Artikelförfattaren [sv] Artikelförfattaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 utkommer [sv] utkommer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 förkärlek [sv] förkärlek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ