ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 butter [fr] butter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 bordel [fr] bordel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 crétin [fr] crétin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 déprime [fr] déprime ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 rateau [fr] rateau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 putain [fr] putain ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 allume [fr] allume ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/06/2012 téléphone [fr] téléphone ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 épargné [fr] épargné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 entretenue [fr] entretenue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Céline [fr] Céline ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Germain Boffrand [fr] Germain Boffrand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Herestauss [fr] Herestauss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Boy Capel [fr] Boy Capel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Des Esseintes [fr] Des Esseintes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 cendrier [fr] cendrier ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2010 Marie-Claire Ropars [fr] Marie-Claire Ropars ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Étienne Balsan [fr] Étienne Balsan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Katia Chour [fr] Katia Chour ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 cigarette [fr] cigarette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Goebbels [fr] Goebbels ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 сuisance [fr] сuisance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Montaillou [fr] Montaillou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 troménie [fr] troménie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 frôlé [fr] frôlé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Gordon [fr] Gordon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 répondez s`il vous plait [fr] répondez s`il vous plait ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2010 évaporite [fr] évaporite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 pétrologie [fr] pétrologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 Elzévir [fr] Elzévir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ