ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 куерткыгыздадыр [tt] куерткыгыздадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләреңдәме [tt] чүмәләләреңдәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 җылымсыз [tt] җылымсыз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләрең [tt] чүмәләләрең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләреңдә [tt] чүмәләләреңдә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләреңдер [tt] чүмәләләреңдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләреңне [tt] чүмәләләреңне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләреңме [tt] чүмәләләреңме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 багыннарга [tt] багыннарга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 нәбилегендәге [tt] нәбилегендәге ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 багыннарын [tt] багыннарын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 диңгезчелекме [tt] диңгезчелекме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 багыныннан [tt] багыныннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләбезгәдер [tt] чүмәләбезгәдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чукраклыкныңмы [tt] чукраклыкныңмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 багынының [tt] багынының ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 казылмаска [tt] казылмаска ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләреңәдер [tt] чүмәләләреңәдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 җылымымда [tt] җылымымда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 нәбилекнеңме [tt] нәбилекнеңме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 багынсызмы [tt] багынсызмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 казытмыйм [tt] казытмыйм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләреңнедер [tt] чүмәләләреңнедер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 җылымында [tt] җылымында ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 пәйгамбәрлекнеңме [tt] пәйгамбәрлекнеңме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 багыннарынамы [tt] багыннарынамы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 казышмау [tt] казышмау ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 чүмәләләреңнеңдер [tt] чүмәләләреңнеңдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 җылымнарда [tt] җылымнарда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 урманчылыкмы [tt] урманчылыкмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ