ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 sostenibilidad [es] sostenibilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 enojada [es] enojada ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 salvajes [es] salvajes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 relatos [es] relatos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 cognoscitivo [es] cognoscitivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 pañales [es] pañales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Chile [es] Chile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Alfa Romeo [es] Alfa Romeo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 mate [es] mate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 tango [es] tango ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 psicoanálisis [es] psicoanálisis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 hijo de puta [es] hijo de puta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Oscar [es] Oscar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Ursula [es] Ursula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Lucas [es] Lucas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Manuel [es] Manuel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Julia [es] Julia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Francisco [es] Francisco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Emmanuel [es] Emmanuel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 como una rosa [es] como una rosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 María [es] María ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 autónoma [es] autónoma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 voluptuosa [es] voluptuosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 miseria [es] miseria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 pasta [es] pasta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 cosa [es] cosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 sobrino [es] sobrino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 mamá [es] mamá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 tableta [es] tableta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 escándalo [es] escándalo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ