ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 final [es] final ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Daniel [es] Daniel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Amanda [es] Amanda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Cristina [es] Cristina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Joaquín [es] Joaquín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Alejandra [es] Alejandra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Natalia [es] Natalia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Olivia [es] Olivia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 enredijarse [es] enredijarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Eva [es] Eva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 susurra [es] susurra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 francachela [es] francachela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Vulcanización [es] Vulcanización ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 vinicultor [es] vinicultor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Venialidad [es] Venialidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Venático [es] Venático ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 sulfúrico [es] sulfúrico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 subafluente [es] subafluente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Rezongón [es] Rezongón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Entenebrecer [es] Entenebrecer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 hotel [es] hotel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 robar [es] robar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 avión [es] avión ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 ciudad [es] ciudad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 nacionalidad [es] nacionalidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 olvidé [es] olvidé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 quiero [es] quiero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 estadounidense [es] estadounidense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Sudamérica [es] Sudamérica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 Amor [es] Amor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ